Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/365/2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

UCHWAŁA NR XLVII/365/2022
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 28 listopada 2022 r.


w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2023”


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1327) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”  stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Rudolf Urban
 

Uchwała do pobrania w pliku pdf:
PDFUchwała Nr XLVII.365.2022 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski.pdf (369,34KB)