Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny od osób fizycznych

Referat Budżetowo – Finansowy   pokój nr 7 
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 872
Inspektor Gizela Warzecha
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,           
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawna:   - Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze późniejszymi zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami).
                             
Wymagane dokumenty: 
Informacja w sprawie podatku rolnego  (druk do pobrania i wypełnienia)
 
Opłaty:
Bez opłaty.
 
Termin składania dokumentów:
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 30 dni, od dnia złożenia informacji.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy. Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.
 
Uwagi i dodatkowe informacje:
A.  Organ podatkowy: Opole , określa decyzją wysokość należnego podatku.
B.  Podatnik: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:       
·właścicielami gruntów
·posiadaczami samoistnymi
·użytkownikami wieczystymi gruntów
·posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z umowy z A.W.R.S.P.
C. Podstawa opodatkowania: dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
 Dla pozostałych użytków rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
D.  Wysokość podatku: dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od 1 ha przeliczeniowego.
Dla pozostałych użytków rolnych równowartość pieniężną 5 kwintali żyta 1 ha gruntów fizycznych.
E.  Obowiązek podatkowy: powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Od osób fizycznych ustala w drodze decyzji administracyjnej organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 
Formularze- druki do pobrania:

 

informację wytworzył(a):  
za treść odpowiada: Gizela Warzecha
data wytworzenia: 2008-04-25