Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
Sylwia Harasimczuk
tel. 77 46 40 869
e-mail:
godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00

 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego – oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek .Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć deklaraję o dochodach członków gospodarstwa domowego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np.: składając wniosek w sierpniu - deklaracja obejmuje dochody od 1 maja do 31 lipca).
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.
Do dochodów nie wlicza się:
dodatku dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.

1. Dochody wykazane w deklaracji należy potwierdzić poprzez dostarczenie:
- zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy;
- zaświadczenia o pobieranym żołdzie dla osób odbywających służbę wojskową;
- odcinków od emerytury/renty i okazaniem do wglądu decyzji o przyznaniu bądź ostatniej waloryzacji tego świadczenia;
-dokumentów potwierdzających otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego bądź wychowawczego (decyzja lub odcinki);
- odcinków od przyznanych alimentów (gdy płatnikiem jest osoba fizyczna należy przedstawić odcinki lub okazać dokument potwierdzający przyznanie alimentów, bądź złożyć pisemne oświadczenie, w obecności pracownika przyjmującego wniosek, o wysokości tego świadczenia w deklarowanym okresie);
- decyzji i raportów z Ośrodka Pomocy Społecznej - jeśli osoba składająca wniosek lub członkowie gospodarstwa domowego korzystali z pomocy tej instytucji w deklarowanym okresie (dotyczy zasiłków stałych i gwarantowanych);
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy - w przypadku osób bezrobotnych, w tym wypadku do dochodu oprócz zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku rodzinnego wlicza się również składki na ubezpieczenie zdrowotne pokrywane przez urząd pracy; osoby nie pracujące, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy składają pisemne oświadczenie o tym, z czego się utrzymywały w deklarowanym okresie, w obecności pracownika przyjmującego wniosek;
- informacji o dochodzie z hektara przeliczeniowego - osoby prowadzące gospodarstwo rolne;
- rozliczenia wody i ciepła - jeśli nastąpiło w deklarowanym okresie.

2. Jako potwierdzenie wydatków należy przedstawić:
- bieżący wydruk czynszu lub - osoby wynajmujące lokale w prywatnych budynkach - potwierdzenie wysokości czynszu i dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego przez właściciela bądź zarządcę budynku;
- rozliczenie wody i ciepła - jeśli nastąpiło w miesiącu składania wniosku;
- ostatni rachunek za energię elektryczną - osoby, które nie mają:
• centralnego ogrzewania (tzn. ciepło jest wytwarzane w lokalu mieszkalnym lub w domu jednorodzinnym),
• centralnie ogrzewanej ciepłej wody (tzn. woda jest ogrzewana w lokalu mieszkalnym bądź domu jednorodzinnym),
• gazu przewodowego;
- ostatni rachunek za wywóz nieczystości stałych i płynnych (mieszkańcy domów jednorodzinnych, członkowie wspólnot mieszkaniowych i osoby, które tych kosztów nie mają wliczonych do czynszu mieszkaniowego);
- ostatni rachunek za wodę i kanalizację, jeśli nie jest rozliczana w czynszu (oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych i członkowie wspólnot mieszkaniowych).

3. Właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani do przedstawienia:- dokumentu potwierdzającego własność, np. akt notarialny, wyciąg lub zawiadomienie z księgi wieczystej (dotyczy również właścicieli mieszkań w innych zasobach niż spółdzielcze i komunalne);
- zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową lokalu z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu.

4. Najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz lokali stanowiących własność innych osób prywatnych zobowiązani są przedstawić umowę najmu lub podnajmu oraz przedłożyć informację o wyposażeniu technicznym lokalu i jego położeniu.


5. Osoby czasowo przebywające w danym lokalu dołączają również potwierdzoną informację z ewidencji ludności o osobach zamieszkujących w tym lokalu.

6. Wnioskodawca składa wniosek osobiście.

7.Chcąc zachować ciągłość w otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego, wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego na kolejny 6-cio miesięczny okres należy złożyć w ostatnim miesiącu przyznanego dodatku (tj.: gdy dodatek został przyznany na czas od 1 lutego do 31 lipca, to aby otrzymać kolejny dodatek od sierpnia, wniosek należy złożyć w lipcu).

8.Wnioski są przyjmowane codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie dochodów i wydatków gospodarstwa domowego, a także normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
35 m2 – dla 1 osoby,
40 m2 – dla 2 osób,
45 m2 – dla 3 osób,
55 m2 – dla 4 osób,
65 m2 – dla 5 osób,
70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez powierzchnię normatywną.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
 

 

 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2013
  przez: Joanna Gebauer
 • opublikowano:
  02-07-2013 09:27
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  16-09-2020 08:57
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 3610
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: