Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 79/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwała Nr 79/2023


z dnia 20 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 r.

 

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Aneta Sakra – przewodnicząca
Ewelina Kurzydło
Katarzyna Tromsa

z uwagami opiniuje

sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 r.

                                                                                             Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, stosownie do treści art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu Wójta w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w:
1. uchwale nr XXXV/278/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2022 rok (z późn. zm.),
2. sprawozdaniach sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r., tj.:
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S),
− z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S),
− o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS),
− z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP),
− o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. (Rb-ST),
− o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
− uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (Rb-UZ),
− o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
− z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami (Rb-27ZZ),
− o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50),

Skład Orzekający rozbieżności nie stwierdził.
W ocenie Składu Orzekającego przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy spełnia wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy na 2022 r. (po zmianach) w wysokości 58 374 094,49 zł zostały wykonane w wysokości 53 554 754,95 zł, tj. w 91,7%, w tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 4 300 587,83 zł wykonano w wysokości 4 197 198,07 zł, tj. w 97,6%.
Stopień realizacji dochodów został przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie według źródeł wraz ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.
Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 62 814 925,66 zł został wykonany w wysokości 54 902 894,14 zł, tj. w 87,4%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 10 562 457,00 zł wykonano w wysokości 9 923 881,97 zł, tj. w 94%.
Skład Orzekający dostrzega, że w ramach Działu 900 Rozdział 90002 poniesiono wydatki w paragrafie 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 116 940,00 zł oraz w paragrafie 4580 „Pozostałe odsetki” w kwocie 36 208,00 zł. W treści sprawozdania (str. 23) organ wykonawczy wskazał, iż: „Na Gminę Tarnów Opolski została nałożona kara pieniężna decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu za brak realizacji w roku 2013 oraz w roku 2014 obowiązku wynikającego z art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającego na niedotrzymaniu wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.”. Mając na względzie powyższe, należy wskazać na naruszenie dyspozycji art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nakazującej w sposób jednoznaczny aby wydatki publiczne były dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wójt, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków opisowo oraz w zestawieniu tabelarycznym, w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.
Na koniec roku 2022 wykonane dochody bieżące wyniosły 49 357 556,88 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 44 979 012,17 zł. W odniesieniu do powyższego Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione w sprawozdaniu dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Gminy za 2022 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 1 348 139,19 zł.
Wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań finansowych Gminy wg stanu na 31 grudnia 2022 r., która zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 11 300 295,20 zł, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 21,1%.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Aneta Sakra

 

PDFUchwała nr 79 2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 r.pdf (322,67KB)