Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2006 rok

Sesja Rady Gminy z dnia 30.01.2006r

DOCUchwała Nr XXXIV-220-06 -zmiany uchwały.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-221-06 zmiany uchwały budżetowej 2006.doc
DOCzałącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2006 r.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-222-06 - sprawienia pogrzebu przez gminę.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-223-06 - nabycia nieruchomości w Tarnowie Opolskim.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-224-06 - nabycie nieruchomości w Kątach Opolskich.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-225-06 - nabycia nieruchomości w Nakle.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-226-06 -nabycia nieruchomości w Nakle.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-227-06 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.doc
DOCUchwała Nr XXXIV-228-06 - rozstrzygniecia skargi.doc

Sesja Rady Gminy z dnia 27.02.2006r.

DOCUchwała Nr XXXV-229-06 likwidacji przedszkola w Nakle.doc
DOCUchwała Nr XXXV-230-06 reorganizacji szkoły w Nakle.doc
DOCUchwała Nr XXXV-231-06 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.doc
DOCUchwała Nr XXXV-232-06 zmiany statutu gminy.doc
DOCUchwała Nr XXXV-233-06 zmiany uchwały budżetowej 2006.doc
DOCUchwała Nr XXXV-234-06 uchwalenia regulaminu dostarczania wody.doc

Sesja Rady Gminy z dnia 27.03.2006r.

DOCUchwała Nr XXXVI-235-06 sprawienia pogrzebu przez gminę.doc
DOCuchwała Nr XXXVI-236-06 nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury.doc
DOCuchwała Nr XXXVI-237-06- nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.doc
DOCuchwała Nr XXXVI-239-06 nadania statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.doc
DOCuchwała Nr XXXVI-240-06 nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.doc
DOCuchwała Nr XXXVI-238-06 nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.doc
DOCschemat organizacyjny -ZGKiM.doc

Sesja Rady Gminy z dnia 24.04.2006r.

DOCUchwała Nr XXXVII-241-06 w spr przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.doc
DOCUchwała Nr XXXVII-242-06 w spr udzielenia absolutorium wójtowi gminydoc.doc
DOCUchwała Nr XXXVII-243-06 w spr zbycia nieruchomości w Nakle.doc
DOCUchwała Nr XXXVII-244-06 w spr zgody na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op.doc
DOCUchwała Nr XXXVII-245-06 w spr nabycia nieruchomości w Raszowej.doc
DOCUchwała Nr XXXVII-246-06-zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.doc
DOCUchwała Nr XXXVII-247-06 w spr górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.doc

Sesja Rady Gminy z dnia 29.05.2006r.

DOCUchwała Nr XXXVIII-248-06 w spr upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych.doc
DOCUchwała Nr XXXVIII-249-06 w spr upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.doc
DOCUchwała Nr XXXVIII-250-06 w spr wpisania Gminy do rejestru Gmin.doc
DOCUchwała Nr XXXVIII-251-06 w spr powołania komisji inwentaryzacyjnej.doc
DOCUchwała NrXXXVIII-253-06 dot podziału środków z Unii Europejskiej.doc
DOCUchwała Nr XXXVIII-254 w spr podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Opolskiego.doc
DOCUchwała Nr XXXVIII/255/06 w spr koniecznośći poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego programu Operacyjnego.doc

 Sesja Rady Gminy z dnia 26.06.2006r.

DOCUchwała Nr XXXIX/256/06 w spr zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłaceniu wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy.doc
DOCUchwała NrXXXIX/257/06 w spr zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.doc
DOCUchwała Nr XXXIX/258/06 w spr zmiany uchwały budżetowej..doc
DOCUchwała Nr XXXIX/259/06 w spr zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
DOCUchwała Nr XXXIX/260/06 w spr emisji obligacji komunalnych.doc

Sesja Rady Gminy z dnia 13.07.2006r.

DOCUchwała Nr XL-261-06 w spr. zaciągniecia pożyczki długoterminowej.doc
DOCUchwała Nr XL-262-06 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
DOCUchwała Nr XL-263-06 w spr zmiany uchwały budżetowej.doc

Sesja Rady Gminy z dnia 07.09.2006r.

DOCUchwała Nr XLI-264-06 kredytu długoterminowego.doc
DOCUchwała Nr XLI-265-06 zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.doc
DOCUchwała Nr XLI-266-06 ustalenia sieci przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr XLI-267-06 nadania statutu Urzędowi Gminy Tarnów Opolski.doc

Sesja Rady Gminy z dnia 19.10.2006r.

DOCUchwała Nr XLII-268-06 w spr kwoty najniższego wynagrodzenia w ZGKiM.doc
DOCUchwała Nr XLII-269-06 w spr wynagrodzenia pracowników oświaty.doc
DOCUchwała Nr XLII-270-06 w spr regulaminu dla nauczycieli.doc
DOCUchwała Nr XLII-271-06 w spr wydzielenia lokali socjalnych z zasobów mieszkaniowych gminy.doc
DOCUchwała Nr XLII-272-06 w spr wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kątach Opolskich.doc
DOCUchwała Nr XLII-273-06 w spr zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc
DOCUchwała Nr XLII-274-06 w spr zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 .doc

 


informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Teresa Mientus
data wytworzenia: 06.02.2006r