Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2003 rok

Sesja Nr IV/03 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2003r.

DOCUchwała Nr IV-26-03 powołania komisji statutowej.doc
DOCUchwała Nr IV-27-03 odwołania sekretarza gminy.doc

Sesja Nr V/03 Rady Gminy z dnia 26 luty 2003r.

DOCUchwała Nr V-28-03 powołania sekretarza gminy.doc
DOCUchwała Nr V-29-03 zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc
DOCUchwała Nr V-30-03 upoważnienia Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych.doc
DOCUchwała Nr V-31-03 zmiany uchwały.doc

Sesja Nr VI/03 Rady Gminy z dnia 27 marzec 2003r.

DOCUchwała Nr VI-32-03 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory.doc
DOCUchwała Nr Vi-33-03 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice.doc
DOCUchwała Nr VI-34-03 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu-OPOLWAP.doc
DOCUchwała Nr VI-35-03 uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobom mieszkaniowym gminy na 2003-2007.doc
DOCUchwała Nr VI-36-03 zasad wynajmowania lokali.doc
DOCUchwała Nr VI-37-03 przyznania dodatku specjalnego wjtowi.doc
DOCUchwała Nr VI-38-03 zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc
DOCUchwała Nr VI-39-03 zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury.doc
DOCUchwała Nr VI-40-03 opracowania programu Strategia rozwoju gminy Tarnów Opolski.doc

Sesja Nr VII/03 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2003r.

DOCUchwała Nr VII-41-03 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana.doc
DOCUchwała Nr VII-42-03 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr VII-43-03 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002r..doc
DOCUchwała Nr VII-44-03 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002.doc
DOCUchwała Nr VII-45-03 scalenia i podziału nieruchomości połozonych w Tarnowie Op przy ulicy Zawadzkiego.doc
DOCUchwała Nr VII-46-03 przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do programu odnowa wsi.doc
DOCUchwała Nr VII-47-03 zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.doc
DOCUchwała Nr VII-48-03 uchwalenia stautu gminy.doc
DOCUchwała Nr VII-49-03 zlecenia komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli.doc
DOCUchwała Nr VII-50-03 zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc
DOCUchwała Nr VII-51-03 zmiany statutu.doc

Sesja Nr VIII03 Rady Gminy z dnia 03 lipca 2003r.

DOCUchwała Nr VIII-52-03 nadania publicznemu przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Tarnowie Opolskim imienia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.doc
DOCUchwała Nr VIII-53-03 użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy.doc
DOCUchwała Nr VIII-54-03 zwolnienia z opłaty zajecia pasa drogowego.doc
DOCUchwała Nr VIII-55-03 ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy, zastępcy przewodniczącego, radnych i sołtysów.doc
DOCUchwała Nr VIII-56-03 zmiany uchwały.doc

Sesja Nr IX/03 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2003r.

DOCUchwała Nr IX-57-03 zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie.doc
DOCUchwała Nr IX-58-03 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego IZBICKO II.doc
DOCUchwała Nr IX-59-03 zwolnienia absolwentów składających wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z opłaty stałej.doc
DOCUchwała Nr IX-60-03 ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr IX-61-03 szczególnych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy.doc
DOCUchwała Nr IX-62-03 zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc
DOCUchwała Nr IX-63-03 nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr IX-64-03 wynajmu lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.doc
DOCUchwała Nr IX-65-03 użyczenia lokalu Towarzystwu Społeczno Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim.doc

Sesja Nr X/03 Rady Gminy z dnia 29 września 2003r.

DOCUchwała Nr X-66-03 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr X-67-03 zmiany uchwały budżetowej.doc
DOCUchwała Nr X-68-03 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych.doc
DOCUchwała Nr X-69-03 powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.doc

 Sesja Nr XI/03 Rady Gminy z dnia30 październik 2003r.

DOCUchwała Nr XI-70-03 rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakło,Raszowa,Walidrogi.doc
DOCUchwała Nr XI-71-03 rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nakł,Raszowa,Walidrogi.doc
DOCUchwała Nr XI-72-03 zawarcia porozumienia miezygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp.doc
DOCUchwała Nr XI-73-03 nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr XI-74-03 wyboru ławników.doc

Sesja Nr XII/03 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2003r.

DOCUchwała Nr XII-75-03 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie.doc
DOCUchwała Nr XII-76-03 zasad gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie Gminy Tarnów Opolski.doc


Sesja Nr XIII/03 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2003r.

DOCUchwała Nr XIII-77-03 współdziałania między gminą Tarnów Opolski a Województwem Opolskim.doc
DOCUchwała Nr XIII-79-03 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.doc
DOCUchwała Nr XIII-80-03 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.doc
DOCUchwała Nr XIII-81-03 ustalenia wysokości stawekpodatku od posiadania psów...doc
DOCUchwała Nr XIII-82-03 określenia wzorów formularzy zawierających dane dot.opodatkowania.doc
DOCUchwała Nr XIII-83-03 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc
DOCUchwała Nr XIII-84-03 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.doc