Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2005 rok


Sesja Nr XXV/05 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2005 r.

DOCUchwała Nr XXV-160-05 w spr. zaciągnięcia pożyczki.doc
DOCUchwała Nr XXV-154-05 w spr.reorganizacji Szkoły Podst..doc
DOCUchwała Nr XXV-161-05 - zgłoszenie kandydata na stanowisko nieetatowego członka kolegium RIO.doc
DOCUchwała Nr XXV-159-05 - zwolnienia od podatku.doc
DOCUchwała Nr XXV-157-05 - zasada zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.doc
DOCUchwała Nr XXV-156-05 - usługi opiekuńczych....doc
DOCUchwała Nr XXV-155-05 - powołanie komisji ds. konsultacji .doc
DOCUchwała Nr XXV-153-05 - likwidacja przedszkola.doc
DOCUchwala Nr XXV-158-05 - zmiana uchwały budżetowej na 2005 r..doc


Sesja Nr XXVI/05 Rady Gminy z dnia 21 marca 2005 r.

DOCUchwała NR XXVI/162/05 - nabycie prawa użytkowania wieczystego.doc
DOCUchwała Nr XXVI/163/05 - reulamin udzielania pomocy nwterialnej.doc
DOCUchwała Nr XXVI/164/05 - dzialalność gospodarcza.doc


Sesja Nr XXVII/05 Rady Gminy z dnia 25 kwietna 2005 r.

DOCUchwala Nr XXVII/166/05 - udzielenie absolutorium Wójtowi.doc
DOCUchwala Nr XXVII/168/05 - zgoda na nabycie nieruch. w Tarnowie op. -ul.1 Maja.doc
DOCUchwala Nr XXVII/169/05 - nabycie nieruchomości w -droga w Kosorowicach.doc
DOCUchwala Nr XXVII/170/05 - zmiana uchwały budżetowej na 2005.doc
DOCUchwala Nr XXVII/165/05 - przyjęcie sprawozdania.doc
DOCUchwala Nr XXVII/167/05 - zgoda na zbycie nieruch. - Tarnów Op. ul. Zawadzkiego.doc

Sesja Nr XXVIII/05 Rady Gminy z dnia 30 maja 2005 r.

DOCUchwala Nr XXVIII/173/05 - ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku.doc
DOCuchwala Nr XXVIII/175/05 - poparcie dla uchw.RM.w Kluczborku.doc
DOCUchwała Nr XXVIII/172/05 - przystąpienie do zmiany planu zagosp.Przywory.doc
DOCUchwała Nr XXVIII/174/05 - zmiany uchwały .doc
DOCUchwala Nr XXVIII/171/05 - rozpatrzenie skargi Zw.Gm.IZTAR.doc

Sesja Nr XXIX/05 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2005 r.

DOCUchwała Nr XXIX/176/05 - zmiana uchwały budżetowej.doc
DOCUchwała Nr XXIX/177/05 - zmianya uchwały.doc

Sesja Nr XXX/05 Rady Gminy z dnia 15 września 2005r.

DOCUchwała Nr XXX/178/05 - zmiana uchwały budżetowej na rok 2005.doc
DOCzałącznik nr9 do Uchwały budżetowej- wieloletni wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2005-2007.doc
DOCUchwała Nr XXX/179/05 - wprowadzenie języka niemieckiego-jako języka pomocniczego.doc
DOCUchwała Nr XXX/180/05 - ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.doc
DOCUchwała Nr XXX/181/05 - nadania nazwy ulicom w rejonie ul.Zawadzkiego Tarnów Op.doc

Sesja Nr XXXI/05 Rady Gminy z dnia 31 pażdziernika 2005r.

DOCUchwała Nr XXXI/182/05 - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Tarnowie Op.
DOCUchwała Nr XXXI/183/05 - zaopiniowania projektu aglomeracji Tarnów Op..doc
DOCUchwała Nr XXXI/184/05 - uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2006 z perspektywą do roku 2015 wraz z Planem Gospodarki Odpadami
DOCUchwała Nr XXXI/185/05 - ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.doc
DOCUchwała Nr XXXI/186/05 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Nakle prowadzonego przez gminę Tarnów Opolski..doc
DOCUchwała Nr XXXI/187/05 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Raszowej prowadzonego przez gminę Tarnów Opolski.
DOCUchwała Nr XXXI/188/05 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Kosorowicach prowadzonego przez gminę Tarnów Opolski.
DOCUchwała Nr XXXI/189/05 - zaciągnięcia kredytu.doc
DOCUchwała Nr XXXI/190/05 - zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.doc

Sesja Nr XXXII/05 Rady Gminy z dnia 28 listopad 2005r.

DOCUchwała Nr XXIII/198/05- podatek od środkiów transportowych na 2005 r..doc
DOCUchwała Nr XXXII/191/05 - rozpatrzenia protestów.doc
DOCuchwała Nr XXXII/192/05 -rozpatrzenia zarzutów.doc
DOCUchwała Nr XXXII/193/05 zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.doc
DOCUchwała Nr XXXII/194/05 -wyrażenie zgody na nabycie nieruchomosci w Nakle.doc
DOCUchwała Nr XXXII/195/05 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Nakle.doc
DOCUchwała Nr XXXII/196/05 - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Tranowie Opolskim.doc
DOCUchwała Nr XXXII/197/05- podatek od nieruchomości 2005r.doc
DOCUchwała Nr XXXII/199/05 -określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości..doc
DOCUchwała Nr XXXII/200/05 określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego..doc
DOCUchwała Nr XXXII/201/05 -określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego..doc
DOCUchwała Nr XXXII/202/05 -zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.doc
DOCUchwała Nr XXXII/203/05 -zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.doc
DOCUchwała Nr XXXII/204/05 -skargi Rafała Rychlewskiego.doc
DOCUchwała Nr XXXII/205/05 -skargi Andrzeja Korcza.doc.doc
DOCUchwała Nr XXXII/206/05 -skargi Piotra Grabowy.doc
DOCUchwała Nr XXXII/207/05 -skarga Krystian Anioł.doc
DOCUchwała Nr XXXII/208/05 -udzielenia pełnomocnictwa.doc


Sesja Nr XXXIII/05 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r.

DOCUchwała Nr XXXIII-209-05 rozstrzygnięcia skargi.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-210-05 uchwalenia budżetu gminy na rok 2006r.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-211-05 warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-212-05 ustalenia pracownikom BOOS najniższego wynagrodzenia.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-213-05 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-214-05 zmiany uchwały.doc
DOCUchwała Nr XXXIII/215/05 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-216-05 przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi ....doc
DOCUchwała Nr XXXIII-217-05 zmiany uchwały budżetowej na rok 2005.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-218-05 : nie wygasania niezrealizowanych kwot wydatków z upływem roku budżetowego 2005.doc
DOCUchwała Nr XXXIII-219-05 zmiany uchwały.doc