Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko pracy.

Urząd Gminy Tarnów Opolski

46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

 

 

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

                    

 

Dyrektor ( kierownik) wielobranżowej jednostki

 - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim

.................................................................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

1.       Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie wyższe (techniczne, ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne),

b)       5 lat stażu pracy.

2.        Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość problematyki komunalnej samorządu gminnego,

b)       znajomość problematyki finansów publicznych.

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zarządzanie Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim; zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

-          zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odbiór nieczystości płynnych,

-          zarządzanie oczyszczalnią ścieków,

-          prowadzenie niezbędnych inwestycji i remontów w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-          zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych,

-          utrzymanie drogowych obiektów komunalnych – ulic (na zlecenie gminy),

-          utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie gminy (na zlecenie gminy),

-          administrowanie i gospodarowanie powierzonym mieniem gminy w tym, zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, i innymi nieruchomościami niemieszkalnymi,

-          wykonywanie innych zadań na zlecenie gminy.

4.       Wymagane dokumenty

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       kwestionariusz osobowy,

d)       dokument poświadczający wykształcenie,

e)       dokumenty poświadczające staż pracy,

f)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu w terminie do dnia 25 listopada 2005r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.            

Nie będą rozpatrywane również dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły do Urzędu przed umieszczeniem ogłoszenia w BIP.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

 

 

określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:

Dyrektor (kierownik) wielobranżowej jednostki - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1.

 

Krystian ANIOŁ

 

 

Tarnów Opolski

 

2.

 

 

Grzegorz FRANZ

 

Tarnów Opolski

 

3.

 

 

Bernard GAWLIK

 

Izbicko

 

4.

 

 

Wojciech MAŁŁEK

 

Tarnów Opolski


 

Informacja o wynikach naboru


Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

Dyrektor (kierownik) wielobranżowej jednostki
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Op.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze został wybrany Pan Bernard GAWLIK zam. Izbicko.


Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Pan Bernard Gawlik spełnia w pełni wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Ponadto, posiada wiedzę praktyczną potrzebą do pracy na w/w stanowisku.

 


 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Gabriela Grandek
data wytworzenia: 08.02.2006r.

Metryczka
  • opublikowano:
    10-11-2005 08:42
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    09-02-2006 08:46
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: