Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko pracy -Główny Księgowy ZGKiM

  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
            Główny Księgowy 
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim

1. Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 letnia praktyka w księgowości
b)wykształcenie średnie, policealne, pomaturalne ekonomiczne i 6 letnia praktyka w księgowości.
2.Wymagania dodatkowe:
a) znajomość rachunkowości budżetowej,
b) znajomość problematyki finansów publicznych.
3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 - prowadzenie  rachunkowości zakładu budżetowego
 - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym
 - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   gospodarczych i finansowych
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) dokumenty poświadczające staż pracy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

W związku z brakiem kandydatów na w/w stanowisko pracy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 03.04.2006r., które należy składać w siedzibie ZGKiM.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.            
Nie będą rozpatrywane również dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły do Urzędu przed umieszczeniem ogłoszenia w BIP.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV) i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r, o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:Główny księgowy zakładu budżetowego w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1.

 

Henryk Siedlecki

Opole

 

 

2.

 

Anna Mazurkiewicz

 

Zawada

 

 

3.

 

Karina Fortuna

 

Tarnów Opolski

 

 

4.

 

Marta Lissy

Raszowa

 

5.

Wojciech Małłek

Tarnów Opolski

6.

Renata Ciollek

Nakło


 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada:
data wytworzenia: 01.03.2006r.
Metryczka
  • opublikowano:
    01-03-2006 12:23
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    10-04-2006 13:12
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: