Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont części chodnika na ul Jakuba Kanii w Nakle - termin składania ofert 13.12.2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont części chodnika na ul. Jakuba Kani w Nakle

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 27.12.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Zbigniew Bahryj - pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2006 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2006 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Remont części chodnika na ul. Jakuba Kani w Nakle”
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 2, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – 45233251-3, 45233224-5,45233142-6
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internatowej www.bip.tarnowopolski.pl

Kryteria oceny ofert :
• cena oferty - 100 %

 DOCuproszczona dokumentacjia.doc
DOCUMOWA projekt[1].doc
DOCSzczegółowe Specyfikacje Techniczne- Remont chodnika.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[1].doc
DOCFormularz ofertowy.doc
ODTprzedmiar chodnik.odt

Wybrano ofertę BENBUD, loch Bernard, ul.Srebrna 5 46-023 Osowiec -Trzęsina

informację wytworzył(a): Zbigniew Bahryj
za treść odpowiada: Adamiec Ewelina
data wytworzenia: 05.12.2006