Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim -do dnia 22.06.2007

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                    
 
Dyrektor (kierownik) wielobranżowej jednostki
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                             w Tarnowie Opolskim
.................................................................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
I.       Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      5 lat stażu pracy
3.      Prawo jazdy min. kat B (wraz z umiejętnościami praktycznymi)
4.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.       Wymagania dodatkowe
1.      Preferowane wykształcenie ekonomiczne lub zarządzanie.
2.      Znajomość problematyki komunalnej samorządu gminnego.
3.      Znajomość problematyki finansów publicznych.
 
 
III.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
Zarządzanie Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim; zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:
-   zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odbiór nieczystości płynnych,
-   zarządzanie oczyszczalnią ścieków
-   prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
-   zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych
-   utrzymanie drogowych obiektów komunalnych – ulic (na zlecenie gminy),
-   utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie gminy (na zlecenie Gminy),
-   administrowanie i gospodarowanie powierzonym mieniem gminy w tym: zasobem
     mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami
     niemieszkalnymi
-   wykonywanie innych zadań na zlecenie gminy.
 
IV.    Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopia dokumentu poświadczające staż pracy.
6.      Kopia prawa jazdy
7.      Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego (starego) lub kopia nowego dowodu osobistego.
8.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
                       
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia  22 czerwca 2007r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne 
 
 
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:
dyrektora (kierownika) wielobranżowej jednostki – kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
 
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko
 
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Norbert HENTSCHEL
 
 
Szczedrzyk
 
2.
 
 
Zbigniew KRZYSZTOŃ
 
Tarnów Opolski
 
3.
 
Wojciech MAŁŁEK
 
Tarnów Opolski
 
 
4.
 
 
Kazimierz PIOTROWICZ
 
Tarnów Opolski
 

 

Informacja o wynikach naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
Dyrektor (kierownik) wielobranżowej jednostki
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Op.
......................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze        został wybrany Pan Kazimierz Piotrowicz zam. Tarnów Opolski.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Pan Kazimierz Piotrowicz spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone     w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

za treść odpowiada: Gabriela Grandek
data wytworzenia: 05.06.2007