Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowiska dyrektorów w terminie do 10 marca 2008r.


 
Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów:
 
                    - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle, ul. Strzelecka 51
                    - Przedszkola Publicznego w Kosorowicach ul. St. Batorego 10
                    -Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda   Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, ul. Ks. Klimasa 15
 
I.          Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)         ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
3)         ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
4)         posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5)         w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy   w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywna ocenę dorobku zawodowego,
6)         posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)         nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8)         nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9)         nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych                            z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację     o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej              - w przypadku nauczyciela akademickiego;
 
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
 
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej         i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
 
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674       z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 
10).oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
11)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 zpóźn. zm.)w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym                  i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora …………………………………………”      (nazwa, adres szkoły lub przedszkola)
w terminie do 10 marca 2008r.
na adres:
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7,     46-050 Tarnów Opolski.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
                                                                                                                                                  
 
 
 Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2008-02-25