Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 05.05.2008r

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                    
podinspektora
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe techniczne; budownictwo lub inżynieria środowiska.
2.      Znajomość procedur procesu inwestycyjnego.
3.      Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
4.      Umiejętność obsługi komputera.
5.      Prawo jazdy kat. B.
6.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Opracowywanie planów remontów i sposobów modernizacji budynków komunalnych oraz oświatowych.
2.      Realizacja zadań dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych, mostów i placów.
3.      Przygotowywanie projektów umów o wykonanie robot budowlanych, projektowych, nadzoru inwestorskiego, itp.
4.      Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy i planach inwestycyjnych,
5.      Nadzór i przeprowadzanie remontów.
6.      Pozyskiwanie funduszy unijnych na inwestycje komunalne.
7.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
8.      Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
9.      Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
III.             Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6.      Kserokopia prawa jazdy.
7.      Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego  (starego) lub kopia nowego dowodu osobistego.
8.      Oświadczenie kandydata, że;
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
                                              
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko podinspektora” w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia   5 maja  2008r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 


Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2008-04-17

 

 

 

Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
 
 
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – podinspektora.         

Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Iwona Król
 
 
Dębie
 
2.
 
 
Danuta Pydych
 
Tarnów Opolski

 
                                                              Zygmunt Cichoń – Wójt Gminy
 
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2008-05-08
 Informacja o wynikach naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
podinspektor
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została zatrudniona Pani Iwona Król zam. Dębie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Pani Iwona Król spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
                                                                /-/ Zygmunt Cichoń – Wójt Gminy
 
 
 
 
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2008-06-04