Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej - składanie ofert do 14.07.2009r

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT    GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
młodszy referent 
ds. księgowości budżetowej
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w referacie budżetowo-finansowym
             w wymiarze etatu – 4/5
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
2.      Znajomość rachunkowości budżetowej.
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych.
2.      Prowadzenie ewidencji i rozliczanie funduszy pomocowych w szczególności  w zakresie zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowej.
3.      Rozliczanie dotacji udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – stowarzyszenia.
4.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań z wyżej wymienionego zakresu.
5.      Kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 
III.             Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie WWW.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Oświadczenie kandydata, że posiada znajomość rachunkowości budżetowej.
6.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
7.      Kopia dowodu osobistego.
8.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
                                              
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia   14 lipca 2009r.
 
Dokumenty aplikacyjne, które nie spełnią wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.


 

Informacja o wyniku naboru

 

 

Urząd Gminy Tarnów Opolski

46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

 

młodszy referent ds. księgowości budżetowej

............................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

 

 

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje,  że w wyniku otwartego    i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku młodszego referenta ds. księgowości budżetowej

wybrana została Pani  Małgorzata Wieszała, zamieszkała w Kątach Opolskich..

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Wieszała spełnia  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

 

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grandek Gabriela
Data wytworzenia: 2009-07-01