Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC - składanie ofert do 28.07.2010

 

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
WÓJT    GMINY TARNÓW OPOLSKI
 OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
 
młodszego referenta
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Spraw Obywatelskich i USC
 
 
I.        Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie średnie.
2.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
          przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.      Wymagania dodatkowe.
1.      Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego : Microsoft Office (Word,
         Excel).
2.      Znajomość przepisów ustaw:
-          o samorządzie gminnym,
-          kodeks postępowania administracyjnego,
-          o powszechnym obowiązku obrony,
-          o zarządzaniu kryzysowym.,
-          o ochronie przeciwpożarowej,
-          o kulturze fizycznej,
-          o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
                                          
1.   Zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
-     opracowywanie i aktualizacja planów OC gminy,
-     opracowywanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
-     organizacja szkoleń w zakresie OC i zarządzania kryzysowego,
-     prowadzenie magazynu sprzętu OC,
-     organizacja systemu ostrzegania ludności,
-     planowanie zadań i gotowości obronnej urzędu gminy,
-     współpraca z organami administracji powiatowej i wojewódzkiej w zakresie zarządzania kryzysowego i monitoringu środowiska,
 
 
-     współpraca z jednostkami policji i staży pożarnej w zakresie ochrony ludności,
-     przygotowanie planów ewakuacji ludności, a w wypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych - jej organizacja i prowadzenie,
-     organizacja ochrony dóbr kultury i obiektów użyteczności publicznej  w sytuacjach kryzysowych,
-     planowanie i realizacja wydatków budżetu gminy na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe,
-     wykonywanie innych zadań zlecanych przez szefa obrony cywilnej gminy.
 
2.      Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
-        nadzorowanie działalności OSP,
-        planowanie i realizacja wydatków budżetu gminy na zadania związane z działalnością jednostek OSP,
-        wydawanie i rozliczanie kart  drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego,
-        dbanie o właściwe utrzymanie strażnic,
-        dokonywanie ubezpieczeń członków OSP i pojazdów mechanicznych , będących   
          na wyposażeniu straży pożarnych,
-        opiniowanie dokumentów do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
 
          za udział członków OSP w akcjach ratowniczych,
-        opiniowanie propozycji nagradzania i odznaczania członków OSP w gminie,
-        uczestniczenie w posiedzeniach zarządów OSP z głosem doradczym,
-        współpraca w wykonywaniu zadań z Komendantem Gminnym OSP oraz z   Prezesem Zarządu Gminnego OSP jak również z
         miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi strukturami straży pożarnej w Opolu.
 
3.      Zadania w zakresie kultury fizycznej.
 
          Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu:
-        koordynacja kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,
-        współpraca z organizacjami sportowymi,
-        wykonywanie innych zadań związanych z organizacją i promocją sportu i kultury fizycznej oraz turystyki,
-        planowanie i kontrola wydatków budżetowych w zakresie kultury fizycznej.
 
4.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pożytku publicznego:
-        organizowanie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,
-        opracowywanie projektów rocznych planów współpracy z organizacjami  pożytku publicznego,
-        dokonywanie bieżącej kontroli realizacji zadań publicznych powierzonych jak i realizowanych jako wsparcie oraz prawidłowości
         wykorzystania środków publicznych otrzymanych na   realizację zadania,
-        prowadzenie całości spraw dot. zlecania zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
         zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
-        przygotowanie umów na realizację zadań pożytku publicznego.
 
 
5.   Promocja gminy.
-     prowadzenie działań promujących Gminę Tarnów Opolski przy współpracy      z wszystkimi referatami urzędu i gminnymi
      jednostkami organizacyjnymi,
-     podejmowanie działań informacyjnych w kierunku pozyskiwania inwestorów na terenach gminy oraz wspieranie przedsiębiorczości,
-     przygotowanie propozycji wydawnictw promujących gminę.
-     koordynacja współpracy z zagranicą.
 
6.      Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
7.      Realizacja zadań należących do zakresu działania wynikających z uchwał rady gminy, zatwierdzonych przez radę gminy wniosków
         komisji i interpelacji radnych.
8.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
9.      Kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 
IV.     Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu  
        „rekrutacja pracowników”)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopia dowodu osobistego.
6.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu
          rekrutacja pracowników), że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
          przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7.      Oświadczenie kandydata(do pobrania na stronie ww.bip.tarnowopolski.pl w menu rekrutacja pracowników), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
                                              
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia   28   lipca   2010r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 

 
 DRUKI DO POBRANIA:
 Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
młodszy referent w Referacie Spraw Obywatelskich i USC
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku młodszego referenta w referacie Spraw Obywatelskich i USC
wybrany został Pan Janusz Borowiak, zamieszkały w Kątach Opolskich.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Janusz Borowiak spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
  
                                                                                                                                         Wójt Gminy
 
                                                                                                                                       Zygmunt Cichoń
 
 
                                                                
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2010-07-16