Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Kierownik Referatu Hala Sportowa -termin składania do 15 grudnia 2010r

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski 

WÓJT  GMINY  TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

    Kierownik referatu  HALA  SPORTOWA
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

 

 

I.                   Wymagania niezbędne.

 

1.      Wykształcenie wyższe (preferowane wyższe o specjalizacji wychowanie fizyczne, administracyjne lub ekonomiczne).

2.      Co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

II.                Wymagania dodatkowe.

 

1.      Znajomość przepisów ustaw:

-        o kulturze fizycznej,

-        o samorządzie gminnym,

-        kodeks postępowania administracyjnego,

-        o finansach publicznych

2.      Zdolności organizacyjne,

3.      Umiejętność pracy w zespole.

4.      Znajomość zagadnień związanych z organizowaniem działalności hali sportowej.

5.      Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel),

6.      Umiejętność obsługi komputera

7.      Prawo jazdy kat. B.

 

III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       

1.      Zarządzanie halą sportową w Tarnowie Opolskim  na ul. Kopernika 10a.

2.      Organizacja pracy i nadzór merytoryczny nad pracownikami referatu.

3.      Realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w oparciu o zarządzanie halą sportową.

4.      Planowanie i koordynacja oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie hali sportowej

5.      Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych remontów, konserwacji, kalendarza imprez.

6.      Opracowywanie projektu regulaminu korzystania z hali i egzekwowania jego przestrzegania.

7.       Prowadzenie właściwej zgodnej z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania hali sportowej.

8.      Wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem  hali sportowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami PIP, SANEPID.

9.      Dbanie o należyty stan techniczny obiektu i znajdujących się w nim maszyn i urządzeń

10.  Współpraca z instytucjami kultury i sportu

11.  Przygotowywanie projektów umów w zakresie udostępniania obiektu.

12.  Przygotowywanie projektów umów z tytułu reklamy, najmu, dzierżawy itp.

13.  Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

14.  Zabezpieczenie  techniczne imprez odbywających się na hali.

15.  Nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem imprez.

16.  Otwieranie i zamykanie obiektu, dbanie o właściwe zabezpieczenie budynku.

17.  Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania

18.  Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych

19.  Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

 

IV.              Wymagane dokumenty.

 

1.      Życiorys zawodowy (CV),

2.      List motywacyjny.

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

5.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

6.      Kopia  dowodu osobistego.

7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną że;

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

8.      Koncepcja funkcjonowania hali.

9.      Kserokopia prawa jazdy.

10.  Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

11.  Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

                                          

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko kierownika referatu Hala Sportowa ,w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową  na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski  ul. Dworcowa 6    w  terminie do dnia  15 grudnia 2010r.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

                                                                                                                     Wójt Gminy 

                                                                                                                   Tarnów Opolski 

 

 Druki do pobrania:


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2010-

 

 

 


  

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
Kierownik referatu Hala Sportowa
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku Kierownika referatu Hala Sportowa wybrany został Pan Tomasz Rega zamieszkały w Kosorowicach.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Tomasz Rega spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
 
  
                                                                     /-/ Krzysztof Mutz – Wójt Gminy
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2010-12-02