Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - sekretarz gminy

Strona archiwalna

 

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
                    
Sekretarz Gminy
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim - pełny etat
 
I.        Wymagania niezbędne.
 
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:
         -        urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
         -        starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
         -        urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach
                  budżetowych,
         -        biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych
                  utworzonych przez te związki,
         -        biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
        w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach 
       lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach:
         -        urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
         -        starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
         -        urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  
                   budżetowych,
         -        biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów
                  budżetowych  utworzonych przez te związki,
         -        biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
        oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów    
        publicznych.
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
         przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.     Wymagania dodatkowe.
                                          
1.      Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania gminy w tym w szczególności;
-        ustawy o samorządzie gminnym,
-        ustawy o pracownikach samorządowych,
-        ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-        rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
-        ustawy o finansach publicznych.
2.      Wiedza o gminie Tarnów Opolski w szczególności o urzędzie gminy i jednostkach podległych.
3.      Umiejętność organizacji pracy urzędu gminy i zarządzania kadrami.
4.      Zdolność podejmowania decyzji.
5.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
6.      Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word,
         Excel).
 
III.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Kierowanie referatem organizacyjnym.
2.      Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania.
3.      Określenie zasad realizacji zadań oraz form i metod pracy referatów.
4.      Przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie.
5.      Organizacja i funkcjonowanie kontroli w Urzędzie.
6.      Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu.
7.      Prowadzenie spraw gminy w zakresie ustalonym przez Wójta Gminy.
8.      Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta i jego zastępcy lub w przypadku niemożności pełnienia
         obowiązków przez Nich wynikającej z innych przyczyn.
9.    Opracowywanie projektów statutów i regulaminów organów i jednostek gminy.
10. Analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej.
11. Koordynacja  prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych, stowarzyszeniach i innych
      organizacjach.
12. Gospodarka lokalami biurowymi Urzędu.
13. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym
       ordynacja  wyborczą i innymi ustawami
14. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych.
15. Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych.
16. Racjonalne gospodarowanie etatami Urzędu.
17. Prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
18. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i koordynowanie przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników.
19. Nadzór i koordynacja zadań związanych z dostępem do informacji publicznej.
20. Uczestnictwo w Sesjach Rady Gminy i w razie potrzeby posiedzeniach komisji Rady gminy.
21. Ustalanie szczegółowego zakresu czynności dla kierowników referatów  i pracowników referatu organizacyjnego oraz
       nadzorowanie i kontrola ich realizacji.
22. Nadzorowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków.
23. Prowadzenie inwentaryzacji.
24. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji Urzędu.
25. Gospodarowanie drukami i formularzami, zabezpieczenia mienia Urzędu.
26. Organizowanie dyżurów w Urzędzie w razie potrzeby.
27. Organizowanie współpracy z zagranicą.
28. Wykonywanie wyznaczonych przepisami zadań przy organizacji referendum i konsultacji społecznych.
29. Organizacyjna obsługa spotkań radnych z wyborcami.
30. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń których przedmiot należy do zakresu działania.
31. Dokonywanie okresowych ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli.
32. Sporządzanie zeznań świadków
33. Planowanie oraz gospodarowanie środkami przeznaczonymi w budżecie Gminy na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu.
34. Realizacja zadań w zakresie informacji publicznej.
35. Dbanie o należyte utrzymanie pomieszczeń budynku Urzędu i otoczenia.
36. Należyte zabezpieczenie pomieszczeń, budynku oraz otoczenia.
37. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 
IV.     Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu
         „rekrutacja pracowników”).
4.      Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
6.      Kopia dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu 
         „rekrutacja pracowników”). że;
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
          przestępstwo skarbowe.
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
         niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”).
                                          
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem  „Oferta pracy” ,w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową  na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski  ul. Dworcowa 6  w  terminie do dnia 16 sierpnia 2011r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
                                                                                             
                                                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                                                  Krzysztof Mutz
 

Druki do pobrania:  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2011-08-04
 
Informacja o wyniku naboru -Sekretarz Gminy.jpeg

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2011-09-05