Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Op

Strona archiwalna

 

 

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:
 
 
Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich, ul. Szkolna 8
 
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 i § 2 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.          w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).
 
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.),
 
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
 
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa       w lit. c,
 
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych      z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
 
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy    z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) — w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,
 
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3. Oferty należy składać do: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7, tel. (77) 4644230 w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
 
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
 
Krzysztof Mutz 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-03-22

 

 


 

Wójt Gminy
Tarnów Opolski
 
informuje o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich.
 
 
Na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Wójt Gminy Tarnów Opolski powierzył funkcję Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym   w Kątach Opolskich Pani Joannie Migoń.
 
Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich, Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski wyłoniła kandydata w drodze postępowania konkursowego. Przewodniczący Komisji zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010r. Nr 60 poz. 373) niezwłocznie powiadomił organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazał organowi pełną dokumentację postępowania konkursowego. Na podstawie uzyskanych dokumentów Wójt Gminy Tarnów Opolski zatwierdził konkurs i powierzył funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich Pani Joannie Migoń.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2012-05-22