Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy -termin składania ofert 25.05.2012r

Strona archiwalna

 


 

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
WÓJT    GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
Inspektora
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji  w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Co najmniej trzy letni staż pracy.
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe.
1.      Znajomość przepisów:
-        ustawy prawo zamówień publicznych,
-        ustawy prawo budowlane,
-        ustawy o samorządzie gminnym,
-        kodeks postępowania administracyjnego.
-       Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2.      Wiedza w zakresie możliwości pozyskiwania dla gminy środków z Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.
3.     Znajomość zasad i praktyczna wiedza w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.
4.      Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych.
5.     Umiejętność sporządzania dokumentacji przetargowej i publikacji ogłoszeń  o zamówieniu zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
6.      Doświadczenie w realizacji inwestycji oraz znajomość procesu inwestycyjnego.
7.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
8.     Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel).
 
 
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1.      Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.
2.     Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie (opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy, okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji inwestycji finansowanych z środków Unii Europejskiej.
3.     Pozyskiwanie informacji o możliwościach i warunkach pozyskania środków do realizacji programów gminnych.
4.     Współpraca z odpowiednimi instytucjami samorządu województwa, powiatu oraz administracji rządowej celem spójnego planowania i realizacji projektów gminnych.
5.     Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi osobami prawnymi w sprawach związanych  z przygotowywaniem i realizacją projektów gminnych.
6.      Koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem kredytów i pożyczek na działania inwestycyjne.
7.      Prowadzenie procedur zamówień publicznych urzędu.
8.      Koordynacja działań w zakresie „Odnowy wsi” na terenie Gminy.
9.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
10. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
11. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
 
IV.              Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1.      Praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, (wysoki parter, cztery schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych),
2.      Wyjazdy poza urząd (środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym).
3.      Praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.
4.     Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu a także innymi urzędami i instytucjami.
5.      Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.
 
V.                 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu kwietniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  mniej niż 6%.
 
VI.              Wymagane dokumenty
1.      List motywacyjny
2.      Życiorys zawodowy (CV),
3.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
6.      Kopia dowodu osobistego.
7.     Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.      Oświadczenie kandydata(do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa   w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 
VII.           Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie do dnia   25 maja 2012r.
                                              
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. 

                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                      Krzysztof Mutz
 
 ZAŁĄCZNIKI:
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2012-05-14

  

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
Inspektor w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku inspektora w referacie Gospodarki terenowej i Inwestycji
wybrana została Pani Maria Bochańska, zamieszkała w Falmirowicach.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Maria Bochańska spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone  w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
 
                                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                                    Krzysztof Mutz


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2012-06-11