Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności oraz obronności

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT    GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
podinspektor
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Spraw Obywatelskich i USC na stanowisko ds. ewidencji ludności oraz obronności w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe
2.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe.
1.      Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
2.      Znajomość przepisów:
-        ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
-        ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
-        ustawy o samorządzie gminnym,
-        kodeks postępowania administracyjnego
-        Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
4.      Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel).
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1.      Prowadzenie rejestru mieszkańców stałych i czasowych oraz rejestru byłych mieszkańców (w systemie teleinformatycznym).
2.      Aktualizowanie danych w ewidencji ludności:
-        dokonywanie zmian w rejestrze mieszkańców na podstawie danych przekazanych przez inne organy,
-        dokonywanie zmian na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
3.      Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
4.      Współpraca i przekazywanie danych do innych organów.
5.      Prowadzenie z urzędu lub na wniosek strony postępowań administracyjnych 
w sprawach meldunkowych.
6.      Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
-        prowadzenie akcji kurierskiej,
-        prowadzenie świadczeń na rzecz obronności,
-        przygotowywanie kwalifikacji wojskowej.
7.      Prowadzenie dokumentacji związanej z powszechnym obowiązkiem obrony.
8.      Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
9.      Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
10. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
 
IV.              Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1.      Praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, (wysoki parter, cztery schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych),
2.      Wyjazdy poza urząd (środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym).
3.      Praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.
4.      Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu a także innymi urzędami i instytucjami.
5.      Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.
 
V.                 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu styczniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 
VI.              Wymagane dokumenty
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopia dowodu osobistego.
6.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu rekrutacja pracowników), że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
8.      Oświadczenie kandydata(do pobrania na stronie ww.bip.tarnowopolski.pl w menu rekrutacja pracowników), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
9.      Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 
VII.           Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie do dnia      4 marca 2013r.
                                              
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
 
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2013-02-21

 

 


 

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
podinspektor w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie spraw obywatelskich i USC w pełnym wymiarze czasu pracy
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego 
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Referacie spraw obywatelskich i USC
wybrana została Pani Katarzyna Jafernik,  zamieszkała w Kosorowicach.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Jafernik spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
 
                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                          -//-
                                                                                 Krzysztof Mutz
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2013-03-15