Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze: Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji - termin składania ofert do 26 kwietnia 2013r.

 
Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
WÓJT    GMINY TARNÓW OPOLSKI
            OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
Referent
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i melioracji, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie średnie o kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym.
2.      Co najmniej dwa lata stażu pracy.
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe.
1.      Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
2.      Doświadczenie w pracy w zakresie ochrony środowiska.
3.      Znajomość przepisów:
-     ustawy prawo ochrony środowiska,
-     ustawy o odpadach,
-     ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
-     ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
oraz rozporządzeń wydanych do tych ustaw,
-     ustawy prawo wodne,
-     ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
-     ustawy prawo geologiczne i górnicze,
-     ustawy o samorządzie gminnym,
-     ustawy o finansach publicznych,
-     ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-     rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
5.      Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Exel).
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
 
1.      Prowadzenie spraw i sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego jako ogółu elementów przyrodniczych również przekształconych m.in. w wyniku działalności człowieka, a w szczególności dotyczących powierzchni ziemi, kopalin, wody, powietrza, krajobrazu zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ustawy  o odpadach oraz innych uchwał oraz przepisów dotyczacych ochrony środowiska, m.in.:
-     wdrożenie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami,
-     prowadzenie spraw oraz nadzór nad gospodarką odpadami i gospodarka wodno ściekową na terenie gminy,
-     współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
-     prowadzenie spraw i nadzór nad realizacją uchwały – regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
-     prowadzenie spraw związanych z planami gospodarki odpadami, planami ochrony środowiska, zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz,
-     prowadzenie spraw z zakresu ocen oddziaływania na środowisko,
-     pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,             
-     prowadzenie spraw i nadzór nad urządzeniami melioracyjnymi stanowiącymi własność gminy,
-     prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem złożami i kopalinami w tym opiniowanie koncesji górniczych na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,
-     prowadzenie spraw oraz nadzór nad rekultywacją i zagospodarowaniem dzikich wysypisk, gruntów zdewastowanych,
-     nadzór nad przestrzeganiem ładu i porządku publicznego.
2.      Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, obejmujących m.in.:
-     szacownie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych (susza, powódź, gradobicie, pożar) i sporządzanie protokołów,
-     kontrola ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej rolników.
3.      Koordynacja zadań związanych z pomocą Unii Europejskiej dla rolników, w tym:
-     dotycząca dopłat bezpośrednich dla rolników,
-     koordynacja działań mających na celu pozyskanie funduszy unijnych na rozwój gospodarstw rolnych na terenie gminy.
4.      Działania mające na celu pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na inwestycje komunalne oraz pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
5.      Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i łowiectwem.
6.      Sporządzanie okresowych analiz, ocen i obowiązujących sprawozdań.
7.      Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
8.      Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów należących do zakresu działania.
9.      Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
 
IV.              Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1.      Praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, (wysoki parter, cztery schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych).
2.      Wyjazdy poza urząd (środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym).
3.      Praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.
4.      Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu   a także innymi urzędami i instytucjami.
5.      Obsługa komputera do 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.
 
V.                 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu marcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 
VI.              Wymagane dokumenty
1.      List motywacyjny
2.      Życiorys zawodowy (CV),
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w zakładce „rekrutacja pracowników”).
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      kopia dokumentu poświadczającego staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
6.      Kopia dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w zakładce „rekrutacja pracowników”), że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.      Oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w zakładce „rekrutacja pracowników”), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 
 
 
VII.           Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie do dnia  26 kwietnia 2013r.
                                              
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.


                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                 /-/
                                                                                                       Krzysztof Mutz

 


JPEGKwestionariusz osobowy.jpeg
DOCOświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu.doc
DOCOświadczenie o nieposzlakowanej opinii.doc
DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
DOCOświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2013-04-12

 

 

 
Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
referent w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji 
w pełnym wymiarze czasu pracy
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego 
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku referenta w Referacie Gospodarki Terenowej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
wybrana została Pani Anna Sekula,  zamieszkała
w Kosorowicach.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Sekula spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, testu sprawdzającego oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
 
                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                          -//-
                                                                                 Krzysztof Mutz 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2013-05-07