Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko: REFERENT termin składania 09 wrzesień 2013r.

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W TARNOWIE OPOLSKIM

 

    UL. KOPERNIKA 10

 

         46-050 TARNÓW OPOLSKI

   

 

                                 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim ogłasza  nabór na wolne stanowisko:

 REFERENT

  w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Wymagania konieczne:

 1.Wykształcenie co najmniej średnie.

 2. Ponadto dokumenty na ww. stanowisko może składać osoba, która:

 a)  jest obywatelem polskim,

 b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,                 

 c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 
2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustaw: o systemie oświaty  i o pracownikach samorządowych, 

b) umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania, narzędziowego: Microsoft Office (m.in.: Word, Exel),

c) prawo jazdy,

d) znajomość języka obcego: j. niemieckiego lub j. angielskiego.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  Prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących.

3. Rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole.

4. Wysyłanie korespondencji.

5.Prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj.:

  1) księgi uczniów,

  2) księgi ewidencyjnej dzieci rejonowych,

  3) rejestr realizacji obowiązku szkolnego,

   4) rejestr dzienników lekcyjnych,

   5) rejestru świadectw szkolnych,

   6) rejestru legitymacji szkolnych,

6. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności

  a) przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata  

  b) przygotowanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,

  c) występowanie o odpisy arkuszy ocen,

 d) przygotowanie odpisów arkuszy ocen,

  e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów.     

 7. Sporządzanie sprawozdań: GUS, SIO, PFRON  i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich i pracowniczych.

 8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 9. Zamawianie druków ścisłego zarachowania.

 10. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły.

 11. Wykonywanie prac kancelaryjnych, biurowych.

 12. Obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych.

 13. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  

 14. Zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom.

 15. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych.

 16. Dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy.

 17. Dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie.

 18. Obsługa gości i interesantów dyrektora.

 19. Przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych.

 20. Prowadzenie archiwum szkolnego.

 21. Udzielanie informacji interesantom.

 22. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p. poż.

 23. Wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora Szkoły.

 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w budynku Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim - ul. Kopernika 9a, 
( I piętro), brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych). Ponieważ szkoła znajduje się w różnych budynkach- istnieje konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy tymi budynkami na różnych poziomach (piętrach).

 2. Wyjazdy oraz wyjścia poza szkołę (środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym).

 3. Praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

 4. Praca wymaga współpracy z: nauczycielami, uczniami, pracownikami obsługi, a także pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim oraz innymi urzędami i instytucjami współpracującymi ze szkołą.

5.Obsługa komputera do 8 godz. dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych (w tym samym wymiarze czasowym).

 5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w PG w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny

 2. Życiorys zawodowy (CV),

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl
w zakładce „rekrutacja pracowników”).

 4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

5. Kopia dowodu osobistego                                                                                                                                                        

6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w zakładce „rekrutacja pracowników”), że:

 a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 b) nie była skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

7. Kopia prawa jazdy.

8. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności.

9.Oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w zakładce „rekrutacja pracowników”), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:  Sekretariat Publicznego Gimnazjum
w Tarnowie Opolskim ul. Kopernika 9a, 46-050 Tarnów Opolski w terminie do dnia 09 września 2013r.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim.


                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor PG w Tarnowie Opolskim
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          //-//
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Jolanta Kasperek

 

JPEGKwestionariusz osobowy.jpeg
DOCOświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu.doc
DOCOświadczenie o nieposzlakowanej opinii.doc
DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
DOCOświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Kasperek
Data wytworzenia: 2013-08-27

 

 

 


 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku: referent - wybrana została Pani Anna Irasiak, zamieszkała w Tarnowie Opolskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Irasiak spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

                                                                                                                                                                                            


                                                                          Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim                                                                                                  Jolanta Kasperek