Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE: Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy - termin składania ofert do 16 grudnia 2013r.

Urząd Gminy

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

 

 

WÓJT  GMINY  TARNÓW  OPOLSKI

OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO  URZĘDNICZE

                    

 

Podinspektor

.......................................................................................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy.

 

 

 

I.                   Wymagania niezbędne.

1.      Wykształcenie wyższe: ekonomia lub administracja.

2.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

II.                Wymagania dodatkowe.

1.      Minimum 1 rok stażu pracy w administracji publicznej.

2.      Wiedza w zakresie możliwości pozyskiwania dla gminy środków z Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.

3.      Znajomość zasad i praktyczna wiedza w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowych
z środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.

4.      Znajomość przepisów:

-     ustawy o samorządzie gminnym,

-     ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-     rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5.      Samodzielność w działaniu

6.      Sumienność, terminowość i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

7.      Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.

8.      Znajomość topografii Gminy Tarnów Opolski.

9.      Prawo jazdy kat. B

10.  Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Exel).

 

III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1.      Koordynacja działań na poziomie gminy i realizacja zadań w ramach Aglomeracji Opolskiej.

2.       Promowanie gminy:

-     prowadzenie strony internetowej gminy i jej aktualizowanie,

-     zbieranie materiałów promujących gminę, pisanie artykułów promocyjnych.

3.         Przygotowanie raportów i zestawień dot. realizowanych przez gminę zadań.

4.         Pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zadań gminy oraz rozliczanie otrzymanych dotacji.

5.         Koordynacja działań w zakresie „Odnowy wsi” na terenie Gminy.

6.         Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi osobami prawnymi w sprawach związanych   z przygotowywaniem i realizacją projektów gminnych.

7.         Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów należących do zakresu działania.

8.         Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.

 

IV.              Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1.      Praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, (wysoki parter, cztery schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych).

2.      Wyjazdy poza urząd (środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym).

3.      Praca w wymiarze 1  etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

4.      Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu, a także innymi urzędami i instytucjami.

5.      Obsługa komputera do 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

V.                 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu listopadzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

VI.              Wymagane dokumenty

1.      List motywacyjny

2.      Życiorys zawodowy (CV),

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl
w zakładce  „rekrutacja pracowników”).

4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

5.      Kopia dokumentu poświadczającego staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

6.      Kopia  dowodu osobistego.

7.      Oświadczenie kandydata  złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl
w zakładce „rekrutacja pracowników”), że,

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

8.      Kopia prawa jazdy.

9.      Inne dokumenty  potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

10.  Oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w zakładce „rekrutacja pracowników”), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

11.  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

VII.           Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie  do dnia  16 grudnia 2013r.

                                              

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                        /-/
                                                                                                                                                                             Krzysztof Mutz

JPEGKwestionariusz osobowy.jpeg
DOCOświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu.doc
DOCOświadczenie o nieposzlakowanej opinii.doc
DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
DOCOświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2013-12-06

 

 

 

 


 

Informacja o wyniku naboru

 

 

Urząd Gminy Tarnów Opolski

46-050 Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

 

podinspektor w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Terenowej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska na stanowisku ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy, w pełnym wymiarze czasu pracy

............................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje,  że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku referenta  w Referacie Gospodarki Terenowej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska  wybrana została 
Pani  Dominika Urbańczyk zamieszkała w Paczynie.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Urbańczyk spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone  w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2014-01-09