Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
 przetarg ustny na zbycie nieruchomości  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
 
1.Nieruchomośći przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach 
   w/m w pkt.3 położone w Tarnowie Op przy ul.Zawadzkiego , oraz w Przyworach przy ul.Wiejskiej 
  
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76162 , 44606
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek  wynosi:
 
   dz.nr 883 o pow.0.0827 ha   km 1        cena wywoławcza    35.000 zł  + Vat
 
   dz.nr 886 o pow.0.0820 ha km 1         cena wywoławcza    35.000 zł + Vat
 
   dz.nr2015/413)
   dz.nr2076/413) o pow.0.1623 ha          cena wywoławcza   35.000 zł + Vat 
   dz.nr2037/410)
 
   Podatek  22 % Vat  nalicza się od ceny wylicytowanej w przetargu za daną działkę
 
4.Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op , Przywory przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.

5.Nieruchomośći  stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma
   przeszkód w rozporządzaniu nimi
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , podając konkretny numer działki na jednej wpłacie, wpłata w kasie urzędu gminy do dnia 27.03.2007 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  Zachodni I Oddz.Tarnów Op -Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 02 kwietnia 2007  r. o godz.13 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24  
informację wytworzył(a):
za treść odpowiada: Urszula Konieczny
data wytworzenia: 22.02.2007