Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na remont i przebudowę oswietlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji- UNIEWAŻNIONY


          Rzecz: Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  

           Tarnów Opolski  wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

Numer ogłoszenia: 204803-2007; data zamieszczenia: 25.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: URZĄD GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM
                                           UL.DWORCOWA 6

                                            46-050 TARNÓW OP.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy   Tarnów Opolski  wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie nie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a następnie umożliwienie Zamawiającemu spłaty kosztów  za wykonane roboty w  ratach kapitałowych przez okres do 120 miesięcy licząc od daty wystawienia  faktury.

Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.

1.      Wymiana opraw i źródeł światła zgodnie z doborem oraz dokumentacją przebudowy oświetlenia w ilości  837 szt punktów świetlnych, z podziałem na:

a) oprawy o mocach :

150W           -   114       szt.

100W           -   134       szt,

  70W           -   589       szt,

b) źródła światła:

150 W          -     114     szt,

100 W          -     134     szt,

70 W -           -     589     szt,

2.      Wymiana przewodów zasilających  837 szt X 5 mb  ( YDY 2X2.5  750V) oraz zacisków prądowych Al.-Cu SM1.11 - 1556 szt oraz SL11.11 – 118 szt. dla opraw na sieci napowietrznej.

3.      Wymiana zabezpieczeń 837 szt.na izolowane BZO 02 z wkładkami BiWts 6A

4.      Wymiana wysięgników jednoramiennych na nowe ocynkowane w ilości 837 szt. Wysięgniki należy połączyć metalicznie z przewodem zerowym linii napowietrznej  linką izolowaną AL. 25mm

5.       Malowanie wysięgników farbą ochronna do metalu ocynkowanego koloru szarego

6.      Wymianę 12 szt. sterowników oświetlenia na PSO -02

7.      Uzupełnienie  w ramach istniejącego systemu zasilania 25 szt kompletnych stanowisk oświetleniowych ( 10x100W, 10x 70W, 5x150W).

8.      Zdemontowane oprawy, wysięgniki oraz lampy rtęciowe i sodowe wykonawca przekaże na podstawie protokołu zdania i odbioru odpadów do magazynu właściwego terenowo Rejonu Energetycznego w celu utylizacji.

Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje również  sfinansowanie wykonanych robot przez wykonawcę  w sposób umożliwiający ich spłatę przez Gminę z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej po wykonaniu przebudowy, na warunkach określonych w rozdziale 5 SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9,  66.00.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:                                3 miesiące

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: 20.000 zł wnoszone przed składaniem ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału :

1) ) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej   ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ),

2) posiadają niezbędną wiedzą, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie :

1.      wykażą i udokumentują ( referencje) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000.00 zł każda,

2.      dysponują osobami, które mogą być wyznaczone do pełnienia funkcji :

  1. Kierownika Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem,
  2. Kadra przewidywana do kierowania budową ( kierownik budowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r – zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3.      dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót tj. robotnicy o specjaliści instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych potwierdzone zaświadczeniem SEP

4.      dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, a w szczególności 2 podnośnikami samojezdnymi lub ciągnionymi, środkami transportu ciężarowego i dostawczymi – po 1 szt

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i  w tym względzie :

1.      osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres – przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 500.000 zł. rocznie,

2.      posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym - min. suma ubezpieczenia  na kwotę nie niższą niż 150.000 zł

4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

     5) Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które   

         wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a

          następnie składać ofertę muszą wykazać, że :

 - każdy z osobna :

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
 2. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
 3. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,

-wspólnie muszą wykazać, że :

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ),
 2. dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,
 3. dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,
 4. posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia,
 5. posiadają możliwość wykupu wierzytelności przez Bank,

- przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :

posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,

Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.

        INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ   

          DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  

          WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

       1.      Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.

3.      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.      Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób ( krótki opis doświadczeń zawodowych ) oraz  przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.

5.      Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

6.      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000.00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

7.      Rachunek zysków i strat za lata obrotowe 2005 i 2006 lub inny dokument określający obroty, zysk - za lata 2005r  i 2006r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

8.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :

a)      pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b)      wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

c)      oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

W przypadku złożenia oferty równoważnej należy dołączyć dokumenty opisane w punkcie . OFERTA  RÓWNOWAŻNA.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:   najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

www.bip.tarnowopolswki.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15/11/2007                 godzina 10.15

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załaczniki:
ZIPDokumentacja- obliczenia fotometryczne.zip
PDFDokumentacja -deklaracja ce 5na 392.pdf
DOKUMENTACJA - TłUMACZENIE ZWROTóW ANGLOJęZYCZNYCHDokumentacja - tłumaczenie zwrotów anglojęzycz.Dokumentacja - tłumaczenie zwrotów anglojęzycznych
DOCDokumentacja - ST Siteco.doc
XLSDokumentacja - inwentaryzacja.xls
XLSDokumentacja - dobór zabezpieczeń.xls
PDFDokumentacja - deklaracja MASTER SON-T PIA Plus.pdf
PDFDokumentacja - deklaracja ce 5na 393.pdf
DOCDokumentacja - STWiOR.DOC
DOCDokumentacja-metryka przedmiaru.doc
DOCDokumentacja- opis techniczny.doc
DOCPRZEDMIAR.doc
PDFPrzedmiar robót modernizacji oświetlenie wersja w pdf.pdf
DOCSIWZ - remont oświetlenia Tarnów Opolski...doc

 
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
 
 
 
 
      W związku z przebiegiem przetargu na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji” informujemy iż na podstawie art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r nr 164, poz.1163 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione (po odrzuceniu 2 ofert zgodnie z art. 89, kwota jaką zamawiający może przeznaczyć jest mniejsza od ceny najniższej nieodrzuconej oferty).
 


Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)