Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.120.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2024

Zarządzenie Nr OR.120.120.2023

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 22 listopada 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2024

 

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  w  związku  z  art. 5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2023  r. poz. 571), oraz Uchwałą Nr XLV/317/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 listopada 2010 r.

 zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie opinii w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2024.
 

2. Celem   konsultacji    społecznych   jest    zasięgnięcie   opinii  organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2023  r. poz. 571) działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są w/w uchwałą.
 

4. Formą przeprowadzenia konsultacji jest opinia.

 

§ 2

 

Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest projekt budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2024.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi jednostki organizacyjnej odpowiedzialnemu merytorycznie za w/w projekt uchwały.

 

§ 4

 

 Opinie należy nadsyłać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia   konsultacji do tut.   Urzędu w kopercie z napisem: Opinia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2024 , lub drogą elektroniczną na adres ug@tarnowopolski.pl

 

§ 5

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.120.120.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2024.pdf (257,24KB)

PDFProjekt budźetu Gminy Tarnów Opolski na 2024 rok.pdf (1,52MB)

 

Zakończenie ogłoszenia:
PDFprotokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gmina na 2024 rok.pdf (159,47KB)