Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr Dł/27/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 stycznia 2024 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU


Uchwała nr Dł/27/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 11 stycznia 2024 r.


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski

 


Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1325) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Iwona Frańczuk - przewodnicząca
Ewelina Kurzydło
Magdalena Przybylska

p o s t a n a w i a


pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Tarnów Opolski.

U z a s a d n i e n i e


         Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2023 r. nr LXI/470/2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz nr LXI/471/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2024 rok.

          Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ustalona na lata 2024-2036 zawiera prognozę kwoty długu na lata 2024-2036, która na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Skład Orzekający ustalił co następuje.

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano:
- dochody ogółem w wysokości 48 867 402,45 zł,
- przychody budżetu w wysokości 5 178 274,33 zł,
- wydatki ogółem w wysokości 53 045 676,78 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

      Prognozowana na koniec 2024 roku wielkość długu w kwocie 13 800 000,00 zł wynika z danych dotyczących przewidywanego zadłużenia na koniec 2023 roku oraz wielkości przychodów i rozchodów z tytułu emisji i wykupu papierów wartościowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2024 rok.
Skład Orzekający wskazuje, iż jak wynika z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w latach 2024-2036 Gmina Tarnów Opolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 cyt. ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej, w roku 2031 występuje niewielka różnica (0,40%) pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań (obliczonym zarówno w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, jak również w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń). W tej sytuacji nawet nieznaczne niewykonanie kwot zaplanowanych w budżecie na rok 2024 w zakresie wielkości wpływających na relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych będzie mogło skutkować niespełnieniem przez Gminę relacji, o której mowa w art. 243 cyt. ustawy, umożliwiającej zgodne z prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych. Powyższe jest istotne bowiem ustalana na lata 2024-2025 ww. relacja jest spełniona przy uwzględnieniu średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

             W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

     Zgodnie z art. 246 ust. 2 w zw. z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
                     

 

 Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Iwona Frańczuk

PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Dł-67-27.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko.pdf (103,21KB)