Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr Du/28/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 stycznia 2024 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU


Uchwała nr Du/28/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 11 stycznia 2024 r.


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2024 r.


Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1325) w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Iwona Frańczuk - przewodnicząca
Ewelina Kurzydło
Magdalena Przybylska

p o s t a n a w i a


pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2024 rok.


U z a s a d n i e n i e


Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr LXI/471/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2024 rok.

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano:
- dochody ogółem w wysokości 48 867 402,45 zł,
- przychody budżetu w wysokości 5 178 274,33 zł,
- wydatki ogółem w wysokości 53 045 676,78 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planowany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów Opolski na 2024 r. deficyt wynosi 4 178 274,33 zł.
W uchwale budżetowej postanowiono, iż deficyt zostanie pokryty przychodami:
- ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 178 274,33 zł.

Wskazane źródła finansowania deficytu uwzględnia dyspozycja art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazującego enumeratywnie rodzaje przychodów, z których możliwe jest finansowanie deficytu.

Skład Orzekający wskazuje, iż jak wynika z załącznika nr 1 do uchwały nr LXI/470/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w roku 2024 Gmina Tarnów Opolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W świetle powyższego Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, uchwała niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Iwona Frańczuk

 

PDFOpinia znak sprawy NA.I-4213-Du-67-28.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko 1.pdf (103,32KB)