Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsącz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

" Przebudowa ulicy Zakładowej w m. Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsączającej oraz wyregulowanie pobliskiej studzienki kanalizacyjnej” – część I dot. 81mb.

Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)


 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2008r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Aneta Labisz - pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2007 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2007 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „„Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach„ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 45233140-2 /
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena

UWAGA

 

    Uwaga uczestnicy przetargu . W związku ze stwierdzoną omyłką w punkcie 4 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy, że chodzi nie o nawierzchnię asfaltową tylko o nawierzchnię z kostki brukowej.

 

DOCFormularz.doc
PDFPrzedmiar robót Przywory.pdf
DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc
DOCUmowa.doc
PDFdocelowe oznakowanie.pdf
PDFniweleta 1.pdf
PDFniweleta 2.pdf
PDFniweleta właczenie.pdf
PDFniweleta.pdf
PDFopis oznakowanie docelowe.pdf
PDFOpis techniczny jezdni.pdf
PDFopis wączenia.pdf
PDFprzekrój konstukcyjn C-C.pdf
PDFprzekrój konstukcyjny A-A.pdf
PDFprzekrój konstukcyjny B-B.pdf
PDFszczegó najazdowy włąaczeniel .pdf
PDFszczegó najazdowyl 2 właczenie.pdf
PDFszczegó najazdowyl 2.pdf
PDFszczegó najazdowyl 3.pdf
PDFszczegó najazdowyl 4.pdf
PDFwidok ogólny Model (1).pdf
PDFwłaczenie do wojewódzkiej.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf


Sprostowanie
 
    W związku ze stwierdzoną omyłką w formularzu ofertowym w pkt. 10 dotyczącym okresu gwarancji informujemy, że chodzi o okres 36 miesięcy jak ujęto w załączniku - projekt umowy, a nie o okres 12 miesięcy. Za pomyłkę bardzo przepraszamy.


 
Odpowiedzi na zapytania
 
   W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na remont ulicy Zakładowej w Przyworach :
 
1. Proszę o podanie który z odcinków ma być remontowany, który przekrój oraz niweleta dotyczą tego postępowania przetargowego.
2. Proszę o wskazanie miejsca wywozu urobku i gruzu w odległości 5 km jak w przedmiarze, czy w kosztach wywozu należy ujmować koszty składowania.
3. Czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas robót.
4. Czy oferent w ramach tego zadania ma ująć koszty oznakowania docelowego robót, jak tak to w jakim zakresie.
5. Co oznacza sformułowanie wpust drogowy podwójny i w którym miejscu ma być usytuowany.
 
 Odpowiadamy:
 
  1. Odcinek remontowany zaczyna się od skrzyżowania w odległości 52,48m na długości około 60 m. Obowiązuje przekrój B, a niwelete drogi od odległości 52,48 m do 115,89 (plik niweleta 2)
  2. Miejsce wywozu znajduje się w Kosorowicach na starym wyrobisku kopalnianym. W kosztach wywozu nie należy uwzględniać kosztów składowania. Należy jedynie uwzględnić koszty wyrównania terenu w miejscu położenia urobku i gruzu. W przypadku odpadów asfaltowych i innych należy skalkulować indywidualnie na dowolne wysypisko wraz z kosztami składowania.
  3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzania projektu organizacji ruchu na czas robót.
  4. Oferent w ramach zadania nie ma ujmować kosztów oznakowania docelowego robót – zostanie wykonana w II etapie.
  5. Wpust drogowy podwójny oznacza dwa wpusty drogowe usytuowane obok siebie i znajduje się ona na skrzyżowaniu zgodnie z dokumentacja projektową .Ma być usytuowany zgodnie z rysunkiem zagospodarownia na zakręcie. 


 
                              Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
                         Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Przebudowę ulicy Zakładowej w miejscowości Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej – część pierwsza”
wybrano ofertę złożoną przez:
BERIW Sp. z o.o. ul. Opolska 35, 46-070 Ochodze
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Mostowych MOSTY PRDiM” Sp. z o.o. ul.24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
60.909,73
58,23
2.
K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
70.554,56
50,27
3.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
38.703,21
91,64
4.
Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce Opolskie
62.324,20
56,91
5.
P.P.H.U. VENUS Sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski ul. Krapkowicka 47, Łowkowice 47-364
52.793,62
67,18
6.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REM-BUD Syczyński Bogusław ul. Tuwima 13, 46-020 Czarnowąsy
59.307,16
59,80
7.
GABART s.c. Artur Hurek,Gabriela Hurek ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko
50.059,43
70,85
8.
P.I. MK-NET s.c. Magdalena Matraszek, Tomasz Pipała ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Prószków
56.418,49
 
62,86
9.
Roboty Ziemne Arnold Wocław ul. Bocianowa 19,
46-022 Zawada
45.134,50
78,58
10.
BERIW Sp. z o.o. ul. Opolska 35, 46-070 Ochodze
 
35.466,44
100,00

 
 Przedłożone oferty spełniły wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedna z ofert nie mieści się w puli środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy (168 000,00 brutto).
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
                                                                                             
Informacja o zawarciu umowy
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa ulicy Zakładowej w miejscowości Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej –Część I dot.81 mb.
zawarto umowę w dniu 20.12.2007 r z Wykonawcą :
BERIW Sp. z o.o. ul. Opolska 35 46-070 Ochodze
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2007-11-02