Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - 16.01.2008r

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
  przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
                                                 
1.Nieruchomośći przeznaczona do przetargu oznaczone są działkami o numerach
  wymienione w pkt.3  położone w  Przyworach  przy ul. Wiejskiej i Piaskowej
  
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr    44606
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
   dz.nr 2015/413 o pow.0.1451 ha   km 1 )            
   dz.nr 2076/413 o pow.0.0166 ha   km 1 )                       cena wywoławcza: 35.000 zł
   dz.nr 2037/410 o pow.0.0006 ha   km 1 )           
                                      -----------------------
                                          0.1623 ha
 
   dz.nr 2038/410 o pow.0.1441 ha km 1                            cena wywoławcza: 39.000 zł
   dz.nr 2008/413 o pow.0.0878 ha km 1                            cena wywoławcza: 24.000 zł
 
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za działki
 
4.Nieruchomośći w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.


5.Nieruchomośći stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma
   przeszkód w rozporządzaniu nimi
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 11.01.2008 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.


8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 16 stycznia 2008 r. o godz.13 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24
                                                                                                     Tarnów Op-21-01-2008r.
 
 
 
 
 
                                                        I N F O R M A C J A     
 
 
 
 
        W dniu 16 stycznia 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opw pok,2 został
przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczona działką numer:                                                 2015/413, 2076/413,2037/410 o pow.0.1623ha km 1 obręb Przywory ul. Wiejska
Cena wywoławcza dla w/w działek  wynosiła : 35.000 zł
Cena osiągnięta w przetargu - 45.500 zł + 22% Vat tj.10.010 zł
Cena uzyskana w przetargu wraz z podatkiem Vat wyniosła:  55.510 zł
 
      W przetargu uczestniczyło 2 oferentów , którzy spełnili warunki przetargu
Nowonabywcą został: Pan Tobera Sławomir i Renata zam.OpolePodmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 05.12.2007