Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr S/7/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2023 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
U c h w a ł a Nr S/7/2024


z dnia 4 kwietnia 2024 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2023 r.


Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1325) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Aleksandra Bieniaszewska – przewodnicząca
Magdalena Przybylska
Aneta Sakra

                                                                                   p o z y t y w n i e     o p i n i u j e

sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2023 r.

                                                                                            U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, stosownie do treści art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Analizując dane zawarte w przedłożonym sprawozdaniu Wójta w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w:

1. uchwale nr XLVIII/367/2022 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2023 rok (z późn. zm.),
2. sprawozdaniach sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r., tj.:
- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S),
- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS),
- z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP),
- o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. (Rb-ST),
- o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
- uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (Rb-UZ),
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
- z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami (Rb-27ZZ),
- o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami (Rb-50),

Skład Orzekający rozbieżności nie stwierdził.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy spełnia wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy na 2023 r. (po zmianach) w wysokości 46 264 002,34 zł zostały wykonane w wysokości 46 731 771,35 zł, tj. w 101,0%, w tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 3 618 584,00 zł wykonano w wysokości 3 840 324,03 zł, tj. w 106,1%.

Stopień realizacji dochodów został przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie według źródeł wraz ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Plan wydatków budżetowych (po zmianach) w wysokości 54 284 552,24 zł został wykonany w wysokości 50 988 267,51 zł, tj. w 93,9%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 12 423 013,00 zł wykonano w wysokości 12 330 205,11 zł, tj. w 99,3%.

Wójt, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków opisowo oraz w zestawieniu tabelarycznym, w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

Na koniec roku 2023 wykonane dochody bieżące wyniosły 42 891 447,32 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 38 658 062,40 zł. W odniesieniu do powyższego Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione w sprawozdaniu dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Gminy za 2023 rok zamknęła się deficytem budżetowym w wysokości 4 256 496,16 zł.

Wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań finansowych Gminy wg stanu na 31 grudnia 2023 r., która zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 12 800 000,00 zł, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 27,4%.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Aleksandra Bieniaszewska