Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych Tarnów Op-termin składania ofert do 20.02.2008

Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Tarnów Opolski Gm.Tarnów Opolski.

Postępowanie opublikowano w BZP Nr 23925-2008 z dnia 05.02.2008 r.


Gmina Tarnów Opolski tel. 077/4644132, ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm. Tarnów Opolski         
Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)
Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 74.23.00.00.0 /

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: sześć miesięcy od daty podpisania umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Aneta Labisz, Zbigniew Bahryj - pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2008 godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2008 godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych w Tarnowie Opolskim ” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wszystkie
     warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności przedstawione 
     poniżej.


1.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz musi
     dysponować niezbędnym potencjałem technicznym, tzn. musi wykazać, że wykonał
     (zakończył)  okresie 2003-2007, dwie dokumentacje projektowe na budowę
     kanalizacji ścieków komunalnych o łącznej wartości co najmniej 250 000
     zł. Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższego warunku, na podstawie analizy
     przedłożonych wraz z ofertą dokumentów tj. „Wykazu wykonanych usług” oraz
     potwierdzeń, że wyszczególnione w wykazie usługi zostały należycie wykonane. Z
     dokumentów tych musi jednoznacznie wynikać, spełnienie przedmiotowego
     warunku. Zamawiający nie będzie uwzględniał zadań opisanych niejednoznacznie
     lub niewłaściwie lub wydanych na podmioty inne niż Wykonawca 


1.2. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.
     musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia
     do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z art. 12 ust. 1
     ustawy Prawo Budowlane) oraz odpowiednie doświadczenie. Zamawiający oceni
     spełnienie tego warunku poprzez sprawdzenie czy osoba planowana do objęcia f
      unkcji: głównego projektanta posiada:
• \wymagane prawem uprawnienia do projektowania i sprawowanie nadzoru
   autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez
   ograniczeń. Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższego warunku, na podstawie
   analizy informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą dokumentów (Wykaz osób
   i podmiotów, które będą wykonywać, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o
   przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa głównego projektanta).
 
1.3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności
     lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
     musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
     wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o
     udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą oceny spełnienia niniejszego
     warunku będą: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 oraz dokument wymieniony
      w pkt. 7.4 niniejszej instrukcji


1.4. Zamawiający wykluczy wykonawcę z przedmiotowego postępowania w
     przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena

Tarnów Opolski, 08.02.2008r
 
 
 
UWAGA WYJAŚNIENIA
 
W związku z zapytaniami odnośnie dokładnego zakresu rzeczowego,przedstawiamy mapę poglądową wraz z zaznaczonymi na zielono obszarami do aktualizacji lub do przeprojektowania i na czerwono obszary z wykonaną kanalizacją.
 
Informujemy także , iż wieś Tarnów Opolski posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
 
Szacunkowa długość sieci i przykanalików to około 16km wraz z obszarami na których należy doprojektować sieć kanalizacyjną.
Rzeczywisty zakres będzie wynikał z konkretnego rozwiązania które przyjmie projektant i które zostanie zaakceptowane przez Gminę
 
JPEGmapa poglądowa istniejącej kanalizacji.jpeg


Tarnów Opolski, 25.02.2008 r.
GTiI 2214/2/08
 
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Aktualizację dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Tarnów Opolski”
wybrano ofertę złożoną przez:
Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. ul. Morcinka 43 43-317 Opole
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
AQUASERW Biuro Projektowo-Technologiczne ul. Luboszycka 11 Opole 45-251
290.238,00
83,23
2.
Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. ul. Morcinka 43 45-317 Opole
241.560,00
100
3.
Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego „PROJWIK” Sp. z o.o. ul. Domańskiego 43 Opole 45-819
483.120,00
50
 
 Przedłożone oferty spełniły wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dwie z ofert nie mieści się w puli środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy (250 000,00 brutto).
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
                                                                                             
Informacja o zawarciu umowy
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Tarnów Opolski”
zawarto umowę w dniu 19.03.2008 r z Wykonawcą :
Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. ul. Morcinka 43, 45-317 Opole
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 05.02.2008