Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach część II - termin składania ofert 26.02.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę Ulicy Zakładowej w Przyworach – część II

" Przebudowa ulicy Zakładowej w m. Przywory wraz z włączeniem jej do drogi wojewódzkiej. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podsypki z materiału kamiennego, podbudowy z kamienia łamanego, warstwy odsączającej wraz z wyjazdami na drogę wojewódzką oraz wyregulowanie pobliskich  studzienek kanalizacyjnych” – część II dot. 182 mb.
Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2008r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Aneta Labisz - pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2008 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2008 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „„Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach- etap II„ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 45233140-2 /
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena

- Wójt Gminy -
Zygmunt Cichoń


ZIPZałączniki.zip
"
PDFPrzedmiar ulica Zakładowa.pdf


                                                                                 Tarnów Opolski, 04.03.2008 r.
 
GTiI 2214/1/08
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Przebudowę ulicy Zakładowej w Przyworach – część II
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
BERIW Sp. z o.o. ul. Opolska 35, 46-070 Ochodze
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków
166.911,12
89,88 p
2.
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
176.747,61
84,88 p
3.
BERIW Sp. z o.o. ul Opolska 35, 46-070 Ochodze
150.017,53
 
100 p
4.
K+D Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
162.490,91
92,32 p
5.
P.I. MK-NET s.c. Magdalena Matraszek, Tomasz Pipała ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Prószków
185.869,31
80,71 p
6.
Adamiec Mieczysław AMBUD Roboty Ziemne-Brukowanie ul. Szkolna 17/2, 48-200 Prudnik
158.121,86
94,87 p
7.
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „ZAKS” Andrzej Zakrzewski ul. J.Cygana 4, 45-131 Opole
204.437,85
73,38 p
8.
Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce Opolskie
196.706,84
Oferta odrzucona
9.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Opolu ul. Krzanowiecka 2, 46-020 Czarnowąsy                                       
182.687,96
82,12 p
 
                                                                                             
     Jedna z przedstawionych ofert – oferta nr 8 została odrzucona zgodnie z art. 89 ust 1 pkt.6 – zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy Prawo zamówień publicznych .Pozostałe oferty spełniły wymagania SIWZ nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy (kwota 220 000,00 zł brutto).
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
2. Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
2. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Zakładowej w miejscowości Przywory w celu włączenia jej do drogi wojewódzkiej –Część II
zawarto umowę w dniu 18.03.2008 r z Wykonawcą :
BERIW Sp. z o.o. ul. Opolska 35 46-070 Ochodze
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           


Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 04.02.2008