Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030”.

Równocześnie stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030”.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 został przygotowany, aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w gminie w celu dalszego przeznaczenia środków finansowych na działania w tym zakresie.

Celem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2024-2030 jest dążenie do wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego poprzez kompleksową rewitalizację, skupiającą się na poprawie warunków życia, integracji społeczności lokalnej oraz odbudowie środowiska naturalnego.

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowano prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z treścią projektu Programu wraz z prognozą można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski oraz na stronie internetowej https://bip.tarnowopolski.pl/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 29.05.2024 r. do dnia 19.06.2024 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ug@tarnowopolski.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Tarnowa Opolskiego. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie https://bip.tarnowopolski.pl/.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030.pdf (2,01MB)

PDFPrognoza ooś GPR Tarnów Opolski 29052024.pdf (2,04MB)

PDFZałącznik do GPR Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 - Podobszar III część sołectwa Tarnów Opolski.pdf (14,07MB)

PDFZałącznik do GPR Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 - Podobszar II Nakło.pdf (16,22MB)

PDFZałącznik do GPR Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030 - Podobszar I Miedziana.pdf (6,43MB)