Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont drogi gminnej ulica Ligonia w m. Nakło - termin składania do 09.06.2008

GTiI 341/4/08
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont Drogi Gminnej – ulica Ligonia w m. Nakło.
Remont polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego gr. 25cm na długości 170,31 m i szerokości 3,5 m. Szerokość zaprojektowanych poboczy kamiennych to max 0,5 m.  
 
Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2008r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Aneta Labisz - pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2008 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2008 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „„Remont drogi gminnej - ulica Ligonia w m. Nakło. „ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 45233140-2 /
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena
ZAŁĄCZNIKI:Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2008-05-14
                                                                                                   Tarnów Opolski, 20.06.2008 r.
 


GTiI 341/4/08
 
                                      
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
 „Remont drogi gminnej – ulica Ligonia w m. Nakło”
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI Jan Marynowski
Ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI Jan Marynowski Ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork
99.386,10
100
2.
Gabart s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41 47-180 Izbicko
129.045,70
77,02
3.
BERIW Sp. z o.o. ul Opolska 35, 46-070 Ochodze
 
100.620,15
98,77
4.
 
„BENBUD” Import-Eksport Loch Bernard Osowiec-Trzesina ul. Srebrna 5 46-023 Osowiec
114.292,65
86,96
5.
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków 
121.248,94
81,97
6.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
108.176,18
91,87
7.
Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce Opolskie
131.134,81
75,79
 
  Wszystkie oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy (kwota 160.000,00 zł brutto).
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
2.Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
                                                                                  
 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2008-06-20
 
 
 
 Tarnów Opolski, 08.07.2008 r.
 
GTiI 341/4/08
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Remont Drogi Gminnej-ulica Ligonia w m. Nakło” zawarto umowę w dniu 08.07.2008r  z Wykonawcą :
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI Jan Marynowski
ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
  
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2008-07-08