Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową w Walidrogach- 14 listopada 2008r


O G Ł O S Z E N I E
o p r z e t a r g u    u s t n y m   n i e o g r a n i c z o n y m

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługowo-przemysłową

1.Nieruchomość przeznaczona do przetargu oznaczona jest działkami o numerach:
248/155 i 249/155 położona w Walidrogach przy ul. Opolskiej

2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi Kw.Nr 77904

3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonej numerami działek wynosi:

dz.nr 248/155 o pow.0.0090 ha km 1 ) cena wywoławcza: 680.000 zł
dz.nr 249/155 o pow.0.6570 ha km 1 )
-----------------------
0.6660 ha 
 
Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny w przetargu za nieruchomość

4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-przemysłową

5.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona i nie ma
przeszkód w rozporządzaniu nią.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy
do dnia 07.11.2008 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank
Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

9.Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2008 r. o godz.13 w budynku Urzędu
Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2008-08-27