Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz uczniów niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(zamieszczone w BZP w dniu 05.12.2008r, nr ogłoszenia: 255402-2008)

Nazwa i adres Zamawiającego:
Biuro Obsługi Oświaty samorządowej w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski
Pracownik upoważniony do kontaktów z oferentami:
Kierownik - Jośko Gabriela – tel. 077 4644230

Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek poza teren gminy i z powrotem od dnia 02.01.2009r. do dnia 30.06.2010r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) własnym środkiem transportu według wyszczególnionego zadania:

ZADANIE NR I
Trasa nr I – mikrobus – przebieg dzienny środka transportu określa się na 125 km.
Liczba osób – 8 i opiekun

Miedziana, ul. Wiejska 4, Kosorowice, ul. Opolska ( przystanek PKS), Tarnów Opolski (przystanek I PKS, II PKS) – Zespól Szkół Specjalnych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 21,
Zespół szkół Specjalnych, ul. Bytnara Rudego 7.
Dowóz na zajęcia:
Opole, ul. Książąt Opolskich 21
– na godz. 7 45
Opole, ul. Bytnara Rudego 7
– na godz. 7 55
Odwóz po zajęciach:
Opole, ul. Książąt Opolskich 21
– na godz. 15 00
Opole, ul. Bytnara Rudego 7
– o godz. 15 10
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
od 02.01.2009r. do 30.06.2010r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawców.

Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria wyboru oferty: Cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Osiedle Zakładowe 7 do dnia 22 grudnia 2008r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim ul. Osiedle Zakładowe 7 w dniu 22.12.2008r. o godz.930

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 05.12.2008r

 

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 06.01.2009 r.
 
WK-0717/1/09
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
 
   Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej Osiedle Zakładowe 7 Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tarnów Opolski wraz z opiekunem do szkół i placówek w Opolu” zawarto umowę w dniu 02.01.2009r  z Wykonawcą :
 
Transport – Usługi Mateja
46-050 Tarnów Opolski
Ul. Św Marcina 21
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 07.01.2009r