Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DRUKI

 

Referat Organizacyjny

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (46,43KB)
Poświadczenie zgodności podpisu DOCXPoświadczenie zgodności podpisu.docx (12,09KB)
Poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem DOCXPoświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem.docx (11,79KB)
Sporządzenie testamentu DOCSporządzenie testamentu.doc (33,00KB)
Zbiórka Publiczna DOCZbiórka Publiczna.doc (50,00KB)
Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym  PDFWniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym.pdf (2,27MB)
Wniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom prawnym  PDFWniosek o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom prawnym.pdf (2,11MB)
Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  DOCXWniosek o wydanie OKRiS.docx (65,27KB)
Oświadczenie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  PDFOświadczenie dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (152,11KB)
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny /wydanie duplikatu PDFWzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.pdf (99,53KB)
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

PDFOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf (81,63KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej

PDFOświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej.pdf.pdf (82,96KB)

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

PDFOświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.pdf (81,28KB)

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

PDFInformacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.pdf (83,39KB)

Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej PDFWniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.pdf (94,03KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.doc (33,00KB)
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych DOCOświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc (64,50KB)
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  DOCwniosek o zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu.doc (30,00KB)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie JPEGKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.jpeg (112,65KB)
Oświadczenie o zdolności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych DOCOświadczenie o zdolności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych.doc (21,50KB)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych DOCOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc (23,00KB)
Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii DOCOświadczenie o nieposzlakowanej opinii.doc (21,50KB)
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

DOCOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu.doc (22,00KB)

 

Referat Budżetowo - Finansowy

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

PDFIN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (68,05KB)

PDFZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (41,38KB)
PDFZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (41,22KB)
PDFZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (39,12KB)

Informacja w sprawie podatku rolnego

PDFIR-1 informacja o gruntach.pdf (55,24KB)

PDFZIR-1 załącznik do informacji o grundach.pdf (39,44KB)
PDFZIR-2 załącznik do informacji o grundach.pdf (38,52KB)
PDFZIR-3 załącznik do informacji o grundach.pdf (39,03KB)

Informacja w sprawie podatku leśnego

PDFIL-1 informacja o lasach.pdf (48,58KB)

PDFZIL-1 załącznik do informacji o lasach.pdf (36,98KB)
PDFZIL-2 załącznik do informacji o lasach.pdf (36,86KB)
PDFZIL-3 załącznik do informacji o lasach.pdf (39,02KB)

Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej

DOCOświadczenie o nie prowadzeniu zakładu.doc (23,50KB)

Deklaracja na podatek od nieruchomości

PDFDN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (73,50KB)

PDFZDN-1 załącznik na podatek od nieruchomości.pdf (38,08KB)
PDFZDN-2 załącznik na podatek od nieruchomości.pdf (37,98KB)

Deklaracja na podatek rolny

PDFDR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf (63,69KB)

PDFZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf (35,24KB)
PDFZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf (34,11KB)

Deklaracja na podatek leśny

PDFDL-1 deklaracja na podatek leśny.pdf (51,46KB)

PDFZDL-1 załacznik do deklaracji na podatek leśny.pdf (32,62KB)
PDFZDL-2 załacznik do deklaracji na podatek leśny.pdf (32,48KB)
 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportu

PDFDT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (68,54KB)

DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu

PDFDT-1 A załącznik do deklaracji DT-1.pdf (59,10KB)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (871,24KB)

Oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności rolniczej

PDFOświadczenie w sprawie prowadzenia działalności rolniczej.pdf (81,48KB)

Wniosek o udzielenie dotacji

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf (60,47KB)

Informacja o liczbie dzieci otrzymujących dotację z budżetu Gminy

PDFDruk -Informacja o liczbie dzieci.pdf (76,31KB)

Kwartalne (roczne) rozliczenie dotacji

PDFKwartalne (roczne) rozliczenie dotacji.pdf (37,33KB)
   

 

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.doc (37,50KB)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

DOCdruk deklaracji obowiązujący od stycznia 2022 r..doc (146,50KB)

PDFdruk deklaracji obowiązujący od stycznia 2022 r..pdf (187,35KB)

Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFDruk - Zamówienie dodatkowych usług świadczonych przez gminę Tarnów Opolski w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (163,90KB)
Wniosek o szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego DOCWniosek o oszacowanie szkód.doc (165,00KB)
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków DOCzgłoszenie.doc (29,00KB)
Zlecenie na reklamę w gminnej gazetce DOCXzlecenie.docx (13,51KB)
Wniosek dotyczący naboru o przyznanie dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza DOCXwniosek.docx (26,94KB)

 

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

DOCXWniosek.docx (22,54KB)
(dotyczy firm)

XLSXFormularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu art 83b UOP.xlsx (59,61KB)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew DOCXZgłoszenie.docx (24,53KB)(dotyczy osoby fizycznej)
Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew PDFPełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew.pdf (181,23KB)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy-lokalizacji inwestycji celu publicznego

DOCXWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.docx (82,57KB)

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego PDFWniosek o przekszatałcenie prawa użytkowania wieczystego.pdf (47,75KB)
Wniosek o podział nieruchomości DOCwniosek.doc (35,50KB)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOCXWniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx (23,22KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu.docx (22,90KB)
Wniosek o odszkodowanie ZDP Opole za szkody powstałe na elewacjach budynków położonych wzdłuż dróg powiatowych DOCXWniosek o odszkodowanie.docx (12,33KB)
Wniosek o nadanie numeru porządkowego DOCWniosek o nadanie numeru porzadkowego.doc (44,50KB)
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego DOCXwzór wnisoku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.docx (17,41KB)
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego PDFwniosek.pdf (89,78KB)
Deklaracja o wysokości dochodów DOCdeklaracja.doc (40,00KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej.docx (22,06KB)
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej DOCWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi.doc (60,00KB)
 
   

 

Referat Spraw Obywatelski i Urząd Stanu Cywilnego

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz wniosku w postaci elektronicznej
w miejscu składania wniosku. Ustawowo zniesiony wniosek w formie papierowej.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (40,55KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wymeldowaniu.doc (52,50KB)

Wniosek o zmianę nazwiska lub ustalenie pisowni imienia i nazwiska DOCWniosek o zmianę imienia, nazwiska, nazwiska rodowego.doc (35,00KB)
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu PDFWniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.pdf (44,98KB)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (96,42KB)
Zgłoszenie pobytu stałego PDFZgloszenie pobytu stalego.pdf (116,34KB)

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (98,66KB)

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dluzej niz 6 miesiecy.pdf (85,32KB)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (85,62KB)
Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych PDFPełnomocnictwo do spraw meldunkowych.pdf (36,78KB)
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf (84,07KB)
Zgłoszenie pobytu czasowego PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf (115,91KB)
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (43,00KB)
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców DOCXWniosek o udostępnienie spisu wyborców.docx (7,78KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.docx (9,84KB)
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf (270,13KB)
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf (289,11KB)
Pisemna deklaracja (edytowalna) DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc (37,50KB)
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania PDFWniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.pdf (178,32KB)