Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010r: Ogłoszenie o przetargu -remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Przyworach ETAP I

Strona archiwalna

 

Tarnów Opolski: Remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w miejscowości Przywory - Etap I
Numer ogłoszenia: 109717 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644282, faks 077 4644282.
·                 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w miejscowości Przywory - Etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Przywory . Łączna długość remontowanej drogi wynosi 336,0 mb. Całość prac podzielona została na dwa etapy: 1. Etap I o długości 140 mb 2. Etap II o długości 196 mb. Przedmiotem powyższego przetargu jest I Etap w/w drogi o długości 140 mb. o szerokości 5,5 m wraz z krawężnikiem oraz ściekiem 2x20 m (przekrój A-A). Szerokość projektowanych poboczy utwardzonych 0,75 m grubości 10 cm. W etapie pierwszym należy wykonać wzmocnioną konstrukcję jezdni. Szerokość proj. Jezdni wraz z krawężnikiem i ściekiem wynosi 5,50 m. Jezdnia na tym odcinku została ograniczona krawężnikiem bet. najazdowym 15x22x100 wyniesionym 2 cm w stosunku do jezdni. Po obu stronach drogi należy wykonać ścieki przykrawężnikowe z kostki kamiennej o szerokości 20 cm na ławie betonowej z bet. B-15. Nawierzchnie drogi zaprojektowano jako bitumiczną na podbudowie kamiennej w dwóch warstwach. Należy zlikwidować istn. ogrodzenie oraz rozebrać istn. nawierzchnie z płyt betonowych. Należy również wykonać oznakowanie poziome i pionowe w obrębie skrzyżowania ul. Odrzańskiej z drogą wojewódzką nr 423 zgodne z projektem organizacji ruch - zał. nr 8 do SIWZ Etap I: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 5 cm; - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 8 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr 10 cm - Górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm - grubości 15 cm - Dolna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm - grubości 20 cm Na ogólny zakres robót będą się składać: - Korytowanie nawierzchni drogi - Rozbiórka istn. nawierzchni z płyt betonowych przy włączeniu w km 0+128,00 - Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zgodnie z przekrojami - Wykonanie górnej warstwy podbudowy zgodnie z przekrojami - Wbudowanie 4 wpustów ulicznych - Wbudowanie krawężników na ławie betonowej - Wyrównywanie i zagęszczanie do uzyskania właściwej niwelety - Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki bet. Szerokości 20 cm - Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm - grub. 10 cm - Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w obrębie skrzyżowania ul. Odrzańskiej z drogą wojewódzką nr 423 zgodne z projektem organizacji ruchu zał - nr 8 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·                  Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających przedmiotowo związanych z
                   robotami drogowymi w  wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
         Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wnoszenia wadium
III.2) ZALICZKI
·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
         SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia /nie spełnia
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia /nie spełnia
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   spełnia/nie spełnia
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip@tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urąd Gminy w Tarnowie Opolskim ul Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr. 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urąd Gminy w Tarnowie Opolskim ul Dworcowa 6 46-050 Tarnów Opolski pokuj nr. 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIe dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZAŁĄCZNIKI: 

 

Podmiot udostępniający: Wój Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-05-06

 

 

 


 

GTiI 341/01/10
 
Tarnów Opolski, 24.05.2010 r.
 
 
 
 
 
Informacja – zmiana terminu składania ofert
 
 
 
            Ze względu na zaistniałą sytuację powodziową, Gmina Tarnów Opolski, przychyla się do pism Oferentów i powołując się na art.38. ust.4 zmiana treść specyfikacji w punkcie 8, dotyczącym terminu i miejsca składania ofert.
 
Punkt 8.1 brzmiał :
Oferty należy składać na adres (…) do dnia 25.05.2010 godz. 10 tej
Otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać na adres (…) do dnia 08.06.2010 godz. 10 tej
 
Punkt 8.2 brzmiał :
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.05.2010 o godz. 10.15 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2.
Otrzymuje brzmienie :
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.06.2010 o godz. 10.15 w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2.
 
Ponadto następuje zmiana w ogłoszeniu w punkcie IV.4.4)
Miał on brzmienie:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.05.2010 godzina 10:00,(…)
Otrzymuje brzmienie:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.06.2010 godzina 10:00,(…)
 
 
Pozostałe punkty pozostają bez zmian.
 

Podmiot udostępniający: Wój Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-05-24

 

 

 


 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    Tarnów Opolski, 28.06.2010 r.
 
GTiI 341/01/10
 
 
        P.U.H. „M+” Sp. z o.o.
 ul. Strzelecka 13 B
       47-230 Kędzirzyn-Koźle
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w miejscowości Przywory
– Etap I”
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
P.H.U. LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 
42-700 Lubliniec
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (210 000,00 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
P.H.U. LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 
42-700 Lubliniec
 
203 275,45
100
2
P.U.H.”DOMAX’ Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów
 
233 379,03
87,10
3
Zakład Usługowo- Handlowy BUDMAR ul. Chabrów 10/28 45-221 Opole
 
Oferta odrzucona
_
4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
220 027,98
92,39
5
Brukar Jerzy Lewowski ul. Sosnowa 2
46-050 Miedziana
 
Oferta odrzucona
-
6
P.U.H. „M+” Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 B
47-230 Kędzirzyn-Koźle
 
238 240,17
85,32

 
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Oferta nr 3 podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 - zawiera błędy w obliczeniu ceny. Oferta nr 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 5 – Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (Art. 24 ust.2 pkt. 4). Pozostałe oferty spełniały wymagania SIWZ . Pozostali Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu  
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
 
Tarnów Opolski, 07.07.2010 r.
 
 
 
GTiI 341/01/10
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Remont drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w miejscowości Przywory
– Etap I”
 
 
 zawarto umowę w dniu 07.07.2010 r  z Wykonawcą :
 
P.H.U. LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 
42-700 Lubliniec
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           
 
 
Podmiot udostępniający: Wój Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-06-28