Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010r: Ogłoszenie o remoncie drogi gminnej ul. Krośnickiej w Raszowej

PDFogłoszenie Renont drogi gminnej w Raszowej, ul. Krosnicka.pdf (1,14MB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (104,00KB)

DOCFormularz.doc (34,50KB)

 DOCprojekt_umowy1_remont_pzp[1].doc (48,50KB)

PDFRaszowa ul.Krośnicka-przedmiar.pdf (74,01KB)

DOCOpis techniczny Raszowa ul. Krośnicka.doc (1,21MB)

DOCrys.1 zagospodarowanie terenu.doc (801,50KB)

DOCrys. mapa.doc (466,00KB)

DOCprzekrój A-A.doc (223,50KB)

DOCprzekrój B-B.doc (260,50KB)

DOCproj. organizacji ruchu.doc (655,50KB)

DOCrys. projekt organizacji ruchu.doc (258,00KB)

DOCWykaz wykonanych robót budowlanych.doc (32,00KB)

Szczegółowa specyfikacja techniczna

 DOCD.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.doc (54,00KB)

DOCD.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.doc (53,50KB)

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc (94,00KB)

DOCD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.doc (48,00KB)

DOCD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.doc (31,00KB)

DOCD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podłoża.doc (635,50KB)

DOCD.04.03.01 Oczyszczenie+skropienie.doc (629,50KB)

DOCD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.doc (808,00KB)

DOCD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.doc (599,50KB)

DOCD.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego.doc (1,33MB)

DOCD.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej.doc (243,00KB)

DOCD.05.03.05-Nawierzchnia z betonu asfalt.doc (476,50KB)

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc (201,00KB)

DOCD-M.00.00.00 Wymagania ogólne.doc (174,50KB)

DOCOkładka SST Raszowa ul.Krośnicka.doc (27,00KB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

 

                  Tarnów Opolski, 31.08.2010 r.
 
GTiI 341/04/10
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                           Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont drogi gminnej ulicy Krośnickiej w miejscowości Raszowa”
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
BISEK- asfalt. Michał Bisek, ul.Żywiecka 30, 54-031 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (95 000,00 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
BISEK- asfalt. Michał Bisek , ul.Żywiecka 30, 54-031 Wrocław
 
94 220,20
100
2
P.U.H. „M+” Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 B
47-230 Kędzirzyn-Koźle
 
118 226,21
79,69
3
P.U.H.”DOMAX’ Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów
 
112 093,64
84,05

 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2.  Wszystkie oferty spełniały wymagania SIWZ . Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu  
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-08-31

 

 

 

Tarnów Opolski, 08.09.2010 r.


GTiI 341/04/10

 Informacja o zawarciu umowy

 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050

 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :


„Remont drogi gminnej ulicy Krośnickiej w miejscowości Raszowa”

  

 zawarto umowę w dniu 08.09.2010 r  z Wykonawcą :

 

BISEK- asfalt. Michał Bisek , ul.Żywiecka 30, 54-031 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

                                                                                                           

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-09-08