Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2010r: Ogłoszenie o przetargu-Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach

 

PDFOgłoszenie o przetargu -Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach.pdf (833,79KB)
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-09-06 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-09-07

 

 


 


 

Tarnów Opolski, 17.09.2010 r.
GTiI 341/05/10
 
 
 
Odpowiedź na pytanie jednego z Oferentów
 
 
     Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 16.09.2010r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:
 
            W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na niżej zadane przez nas pytania :
            W przedmiarze robót zastosowano w kilku pozycjach podstawy wyceny, które nie odpowiadają temu co znajduje się KNR-ach. W poz. 12, 13, 27, 28, 32, 33, 41 i 42 w przedmiarze jednostką jest tona, natomiast normy zastosowanej podstawy wyceny odnoszą się do nakładów na hektar. W opisie do poz. 14, 29, 34, 42 w przedmiarze napisano, że chodzi o wysiew roślin motylkowych, zaś podstawy wyceny dotyczą wykonania powierzchni przez darniowanie – są to całkowicie inne roboty. Ponadto w projekcie jest jeszcze mowa o naprawie dróg dojazdowych i podwyższeniu studni odgazowujących, co nie jest ujęte w przedmiarze.
 
Odpowiadamy:
Pytanie w poz. 12, 13, 127, 28, 32, 33, 41 i 42 w przedmiarze jest tona, natomiast w normy (KNR) zastosowanej podstawy wyceny  odnoszą się do nakładów na hektar:
Odpowiedź.
W przedmiarze robót dotyczącym wykonania rekultywacji składowiska w Kosorowicach należy przyjąć:
w poz. 12 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,843 ha (8430m2)
w poz. 13 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,843 ha (8430m2)
w poz. 27 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,50 ha (5000m2)
w poz. 28 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,50 ha (5000m2)
w poz. 32 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,737 ha (7370m2)
w poz. 33 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,737 ha (7370m2)
w poz. 41 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,16 ha (1600m2)
w poz. 42 jednostka miary z tony na hektar, obmiar 0,16 ha (1600m2)
Przyjęta w przedmiarze wielkość nawozów mineralnych wiązała się z obliczoną konkretną dla danego wydzielenia wartością przeznaczona do zastosowania.
 
 
Pytanie W opisie do pozycji 14, 29, 34, 42 w przedmiarze napisano, że chodzi o wysiew roślinności motylkowych, zaś podstawy wyceny dotycząc wykonania powierzchni przez darniowanie.
Odpowiedź
Należy przyjąć dla pozycji przedmiaru: 14, 29, 34 i 43 - KNR 2-21 0405-02: Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia jako analogia do wysiewu roślin motylkowych. Powierzchnie pozostają bez zmian.
 
 
Pytanie
Naprawa dróg dojazdowych nie ujęto w przedmiarze:
Odpowiedź
Projekt rekultywacji obejmuje wyłącznie teren składowiska w dokumentacji przyjęto, iż do wykonawcy należy przywrócenie do stanu pierwotnego infrastruktury ościennej w tym dróg dojazdowych.
 
 
Pytanie
Podwyższenie studni odgazowania nie ujęto w przedmiarze:
Odpowiedź
Studnie odgazowania nie ujęto w przedmiarze ze względu na fakt ich wykonania przez administratora składowiska - Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowie Opolskim w ramach zamknięcia składowiska. Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania przedmiotowego zadania.
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-09-17

 
 
 
 

 
 
 
Tarnów Opolski, 20.09.2010 r.
 
 
 
 
GTiI 341/05/10
 
 
 
 
Zmiana SIWZ
 
 
 
            W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zapisu w SIWZ punkt 5.5 z punktem 6.3 oraz załącznikiem nr 3 dotyczącym udokumentowania robót związanych z przetargiem, który w punkcie 5.5 SIWZ posiada brzmienie
 
udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej dwie roboty z zakresu rekultywacji technicznej i biologicznej o wartości minimum 300.000,00 złotych każda oraz przedstawią referencje od zamawiającego, potwierdzające ich należyte wykonanie.
 
 
Informujemy iż zgodnie z ogłoszeniem w UZP nr 242549 -2010 chodzi o okres 3 lat stąd punkt 5.5 otrzymuje brzmienie:
 
udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty z zakresu rekultywacji technicznej i biologicznej o wartości minimum 300.000,00 złotych każda oraz przedstawią referencje od zamawiającego, potwierdzające ich należyte wykonanie.
 
Punkt 6.3 SIWZ  brzmiał :
Wykaz robót, potwierdzający że wykonano w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej dwie roboty z zakresu rekultywacji technicznej i biologicznej (w tym nasadzenia 10.000 szt. drzew) o wartości minimum 300.000,00 złotych każda wraz z referencjami od zamawiającego, potwierdzające ich należyte wykonanie– zał. nr 3 do SIWZ
 
Otrzymuje brzmienie :
Wykaz robót, potwierdzający że wykonano w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty z zakresu rekultywacji technicznej i biologicznej (w tym nasadzenia 10.000 szt. drzew) o wartości minimum 300.000,00 złotych każda wraz z referencjami od zamawiającego, potwierdzające ich należyte wykonanie– zał. nr 3 do SIWZ
 
Tym samym załącznik nr 3 dotyczy również robót wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a nie jak wskazano w załączniku 5.
 
 

 
                                                                                                                                                                                       Tarnów Opolski, 08.10.2010 r.
 
GTiI 341/05/10
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach,
 Gmina Tarnów Opolski
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDO Marek Żywica
ul. Broniewskiego 25, 45-461 Opole
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (195 000,00 w roku 2010,  cała kwota przeznaczona na powyższe zadanie to 504 160,00zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
           
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „EKOBUD” Ganczarski,Wianeczki,Marzec Spółka Jawna ul. Konarskiego 1, 41-947 Piekary Śląskie
 
Oferta odrzucona
-
2
Usługi Transportowe Budownictwo – Handel Henryk Spiżak ul. Polna 22, Sidzina 48-320 Skoroszyce
 
Oferta odrzucona
-
3
ZBYSZKO Transport Ciężarowy – Towarowy
Ostenda Zbigniew, Mrokocin 26, 57-220 Ziębice
 
Oferta odrzucona
_
4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDO Marek Żywica ul. Broniewskiego 25
45-461 Opole
 
372 360,00
 
100
 
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Oferty nr 1,2,3 podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 obowiązującej ustawy Pzp   - zawiera błędy w obliczeniu ceny – Błędnie wskazano stawkę VAT. Podstawą do przeprowadzenia rekultywacji jest decyzja o zamknięciu składowiska nie zaś pozwolenie budowlane. Zgodnie z PKWiU, kwalifikowane jest to pod numerem 01.41-12-00.00 „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELONYCH”, a te zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy VAT w związku z poz.135 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7%. Oferta nr 4 spełnia wymagania SIWZ .Wykonawca nie podlegali wykluczeniu. Cena zawarta w ofercie nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zadanie.
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 
 
Tarnów Opolski, 22.10.2010 r.
 
 
 
GTiI 341/05/10
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
Rekultywacja składowiska odpadów w Kosorowicach,
 Gmina Tarnów Opolski
 
 
 zawarto umowę w dniu 22.10.2010 r  z Wykonawcą :
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDO Marek Żywica
ul. Broniewskiego 25, 45-461 Opole
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2010-10-08