Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011 -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski ul. Norwida i ul. Nowej oraz w miejscowości Walidrogi ul. Konwalii

Tarnów Opolski: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii
Numer ogłoszenia: 88705 - 2011; data zamieszczenia: 18.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w m. Tarnów Opolski oraz w m. Walidrogi. Sieć należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD klasy 100 do wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosować rury o średnicach zewnętrznych Dz 110 i 160 mm. Stosować kształtki systemu PE 100 zgrzewane. Montować zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe na PN 10 z obudowami i trzpieniami teleskopowymi przedłużonymi do skrzynek ulicznych. Hydranty montować nadziemne przeciwpożarowe o średnicy DN 80 mm. Zakres obejmuje: Tarnów Opolski: a) sieć wodociągowa Dz 110 PE-HD L= 587 mb wraz z rurą ochronną Dz 225 PE-HD L= 12 m b) hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm - 6 szt. c) kształtki Walidrogi: a)sieć wodociągowa Dz 160 PE-HD L= 170 mb b) kształtki Wodociągu w miejscowości Walidrogi należy wyliczyć dla długości sieci o średnicy 160 o długości 170 m wraz z zasuwą, zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik do SIWZ na którym zaznaczono zakres do wykonania w miejscowości Walidrogi i opisem zawartym w SIWZ. Ponadto informujemy iż wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej leży po stronie Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających do 50% przedmiotowo związanych z robotami stanowiącymi główny przedmiot zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pokoju nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCZał.2 Projekt umowy remont pzp.doc (48,50KB) 

DOCZał.5 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc (31,50KB)

DOCSIWZ. wodociąg T.Op. i Walidrogi.doc (97,50KB)

DOCZał.1 Formularz.doc (34,50KB)

Dokumentacja techniczna- Tarnów Opolski

DOCprojekt budowlany.doc (2,47MB)

DOCzał. 3 przedmiar - Tarnów.doc (510,00KB)

DOCrys.1.doc (207,00KB)

DOCrys.2.doc (157,50KB)

DOCrys.3.doc (181,00KB)

DOCrys.3a.doc (195,00KB)

DOCrys.4.doc (207,00KB)

DOCrys.5.doc (130,00KB)

Dokumentacja techniczna - Walidrogi

DOCprojekt budowlany - Walidrogi.doc (2,51MB)

 PDFPrzedmiar Walidrogi.pdf (117,65KB)

PDFWalidrogi-11-10-2010-plan-1.pdf (94,68KB)

JPEGwalidrogi-4.jpeg (102,97KB)
 

JPEGwalidrogi-3.jpeg (140,01KB)
 

JPEGwalidrogi-2.jpeg (23,75KB)
 

DOCrys. z zaznaczeniem na zielono zakresu do wykonania.doc (245,00KB)

Specyfikacja techniczna

DOCSpecyfikacja techniczna 0000.doc (165,50KB)

DOCSpecyfikacja techniczna 0100.doc (68,50KB)

DOCSpecyfikacja techniczna 0200.doc (93,50KB)

DOCSpecyfikacja techniczna 0300.doc (92,00KB)

DOCSpecyfikacja techniczna 0301.doc (42,50KB)

DOCSpecyfikacja techniczna 0302.doc (125,50KB)

 DOCSpecyfikacja techniczna 0303.doc (67,50KB)

 

 

Tarnów Opolski, 01.04.2011 r.
GT.271.02.2011
 
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie jednego z Oferentów
 
 
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn.„Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii” o treści:
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i odpowiedź na następujące pytania:
 
 1. W dokumentacji dotyczącej miejscowości Walidrogi jest opisana budowa wodociągu o śr. 110 mm PEHD dł. 1169 m, natomiast nie ma wodociągu o tej średnicy w przedmiarach. Czy wyceniać ten wodociąg ? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru.
 2. W przedmiarze Tarnowa Opolskiego w pozycji nr 20 opisany KNR jest sprzeczny z opisem pozycji. Proszę o sprostowanie tej pozycji.
 3. W dokumentacji technicznej opisano, iż „włączenia do sieci może dokonać jedynie jednostka eksploatująca sieć. Proszę o informację kto eksploatuje tą sieć.
 
 
Odpowiadamy:
 
 1. W punkcie 3 SIWZ opisano dokładnie co jest przedmiotem zamówienia w miejscowości Walidrogi, ponadto w załączniku do specyfikacji jakim jest rysunek poglądowy zobrazowano odcinek przeznaczony do wykonania, tak też zostało to zapisane w przedmiarze. Nie należy wyceniać wodociągu oś. 110 mm PEHD dł. 1169m.
 2. Zamawiający nie zmienia pozycji w przedmiarze.
 3. Eksploatacją sieci zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim.

 

 

 

Tarnów Opolski, 19.04.2011 r.
 
GT.271.02.2011
                                                                                                                                                                                           
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii ”
wybrano ofertę złożoną przez:
HYDROINSTALACJA S.C.    Halina Szymkowska –Hudec, Tadeusz Hudek
Ul. Budowlanych 50/1, 45-124 Opole
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (247 471,02 zł)
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce
273 383,72
31,94
2
PPUH „HYDROMONT” inż. Jan Olszewski ul. Wrocławska 62, 45-701 Opole
169 714,12
51,46
3
Konsorcjum firm:
1.CleanTerm Karol Sapalski
N.W.Złotoryjska 36A,
59-500 Złotoryja
 
2.HYDROMEX Filip Sapalski
N.W.Złotoryjska 36 A
59-500 Złotoryja
127 306,23
68,60
4
Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” ul. Jesionowa 5, 45-409 Opole
203 402,89
42,93
5
Zakład Usług Wodociągowo – Kanalizacyjnych i Remontowo – Budowlanych „ROLES” s.c. R.Michna &L.Gierucki ul. Kopernika 4, 47-451 Tworków
198 102,03
44,08
6
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” ul. Akacjowa 69, 45-434 Opole
184 500,00
47,33
7
P.P.U.H.”PAGA” Sp. z o.o. 47-303 Krapkowice ul. Ks. Duszy 32
194 094,12
44,99
8
HYDROINSTALACJA S.C.
Halina Szymkowska –Hudec, Tadeusz Hudek
Ul. Budowlanych 50/1
45-124 Opole
87 330,00
100
9
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mix” Artur Czapla Januszkowie, ul. Lesińska 10,
 47-330 Zdzieszowice
309 823,14
28,19

 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona - -wszystkie złożone oferty spełniały wymagania SIWZ, żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu.
 
3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
 

 

 

Tarnów Opolski, 20.04.2011 r.
 
GT.271.02.2011
                                                              
 
 
                 
                                                                                                                                                                                                                          
Sprostowanie do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
W wyniku omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej ofert powstał błąd polegający na podaniu błędnej kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Prawidłowa kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia to kwota : 108 700 zł.
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 02.05.2011 r.
 
 
 
GT.271.02.2011
 
 
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii ”
 
 zawarto umowę w dniu 02.05.2011 r  z Wykonawcą :
 
HYDROINSTALACJA S.C.
Halina Szymkowska –Hudec, Tadeusz Hudec
Ul. Budowlanych 50/1
45-124 Opole
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Tarnów Opolski: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii
Numer ogłoszenia: 98430 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88705 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnów Opolski w ul. Nowej i Norwida oraz w m. Walidrogi w ul. Konwalii.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w m. Tarnów Opolski oraz w m. Walidrogi. Sieć należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD klasy 100 do wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosować rury o średnicach zewnętrznych Dz 110 i 160 mm. Stosować kształtki systemu PE 100 zgrzewane. Montować zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe na PN 10 z obudowami i trzpieniami teleskopowymi przedłużonymi do skrzynek ulicznych. Hydranty montować nadziemne przeciwpożarowe o średnicy DN 80 mm. Zakres obejmuje: Tarnów Opolski: - sieć wodociągowa Dz 110 PE-HD L= 587 mb wraz z rurą ochronną Dz 225 PE-HD L= 12 m - hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm - 6 szt. - kształtki Walidrogi: - sieć wodociągowa Dz 160 PE-HD L= 170 mb - kształtki Wodociągu w miejscowości Walidrogi należy wyliczyć dla długości sieci o średnicy 160 o długości 170 m wraz z zasuwą, zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym załącznik do SIWZ na którym zaznaczono zakres do wykonania w miejscowości Walidrogi i opisem zawartym w SIWZ. Ponadto informujemy iż wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej leży po stronie Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HYDROINSTALACJA S.C. Halina Szymkowska -Hudec, Tadeusz Hudec, Ul. Budowlanych 50/1, 45-124 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302699,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 71000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 251888,73

 • Waluta: PLN.