Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011- Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski: Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
Numer ogłoszenia: 80006 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogo gminnej ul. Polnej wraz z przebudową przepustu na rzece Cebulanka po zniszczeniach spowodowanych przez powódź w maju 2010 w miejscowości Przywory - Gminie Tarnów Opolski. Przedmiotowa droga jest drogą gminną o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej z licznymi nierównościami powodującymi utrudnienia w ruchu powstałymi przez powódź, jaka miała miejsce w maju 2010 r.. Stopień uciążliwości wzrasta po opadach deszczu. W związku z istniejącą sytuacją, konieczne jest zastosowanie technologii remontowej, mającej na celu poprawienie warunków funkcjonalno-użytkowych. Remont drogi polegać będzie na wyrównaniu istniejącej podbudowy kamienno-gruntowej oraz ułożeniu nowej warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm. Długość jezdni: 1976,00 m Szerokość jezdni: 3,00 m Zakres robót obejmuje: - wyrównanie istniejącej podbudowy, - ułożenie nowej warstwy podbudowy z kamienia łamanego, frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm (nie dopuszcza się zastosowania kamienia wapiennego) Stan projektowany odbudowanego obiektu mostowego Zaprojektowano remont przepustu poprzez jego całkowitą wymianę. Nowa konstrukcja składa się z dwóch rur z polietylenu fi 1000 mm o niekarbowanej zewnętrznej powierzchni o sztywności obwodowej SN= min 8 kN/m2 wg. Normy PN EN ISO 9969. Rury przepustowe ułożone zostaną na podsypce z pospółki grubości 50 cm. (zwiększona grubość podsypki ze względu na zalegający zróżnicowany grunt podłoża. Przepust należy obsypać gruntem niewysadzinowym - pospółką oraz w-wą kamienia łamanego 0-63 mm, która stanowić będzie dolną podbudowę pod docelową nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Ścianki czołowe przepustu należy wykonać jako monolityczny lub prefabrykowany element żelbetonowy. Na ściankach należy zamontować bariery ochronne o wys. 1,2 m po obu stronach. Budowa przepustu nasuwa konieczność uregulowania i oczyszczenia istniejącego rowu na długości min.25 m przed i za projektowanym przepustem . Głębokość rowu dostosować do istn. spadku naturalnego rowu oraz warunków terenowych. Przy wlocie i wylocie przepustu umocnić należy dno narzutem kamiennym 0-31,5 mm. Konstrukcja przepustu: - Górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm -grub.15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63mm -grub.25 cm - osypka przepustu materiałem niewysadzinowym - pospółką - przepust z rur polipropylenowych fi 1000 mm - podsypka z pospółki gr. 50 cm - Ścianki czołowe i fundament z betonu B-30.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7, 45.11.00.00-1, 45.23.24.24-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klensk żywiołowych w 2011 roku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


  

 


DOCFormularz.doc (34,50KB)

JPEGmapa poglądowa ul. Polnej w Przyworach.jpeg (298,76KB)
 

DOCMetryka projektu Przywory ul. Polna.doc (42,50KB)

DOCprojekt_umowy1_remont_pzp[1].doc (49,00KB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (111,50KB)

DOCWykaz wykonanych robót budowlanych.doc (32,00KB)

PDFopis techniczny.pdf (127,11KB)

PDFPrzekrój A-A.pdf (315,51KB)

PDForient.pdf (298,39KB)

PDFPrzywory ul.Polna - ofertowy.pdf (140,46KB)

PDFPrzywory ul.Polna - przedmiar.pdf (156,41KB)

PDFszczegół 1.pdf (114,63KB)

PDFścianka 1.pdf (186,45KB)

PDFścianka 2.pdf (194,93KB)

PDFWidok wlotu.pdf (156,55KB)

PDFwidok wylotu.pdf (156,08KB)

PDFwidok.pdf (160,76KB)

PDFZagospodarowanie terenu.pdf (501,69KB)

PDFSST Przywory.pdf (1,31MB) 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 02.05.2011 r.

 

GT.271.04.2011

                                                                                                                                                                           

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

 

Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna

wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES”

inż. Mariusz Sokołowski

Biskupice 13, 46-331 Radłów

 

Uzasadnienie wyboru:

 

   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą  cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (370 000,00 zł)

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres  Wykonawcy

Cena oferty (z VAT) zł.

Kryterium oceny oferty – „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów

 

 

228 835,99

 

100

2

P.U.H.”DOMAX” Arkadiusz Mika ul.Grabińska 8 42-283 Boronów

 

 

292 322,78

 

78,28

3

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

 

238 842,77

 

95,81

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Bałdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 JARYSZÓW

 

 

303 956,22

 

75,29

 

1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona - -wszystkie złożone oferty spełniały wymagania SIWZ, żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu

 

3.  Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski: Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna
Numer ogłoszenia: 117534 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80006 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogo gminnej ul. Polnej wraz z przebudową przepustu na rzece Cebulanka po zniszczeniach spowodowanych przez powódź w maju 2010 w miejscowości Przywory - Gminie Tarnów Opolski. Przedmiotowa droga jest drogą gminną o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej z licznymi nierównościami powodującymi utrudnienia w ruchu powstałymi przez powódź, jaka miała miejsce w maju 2010 r.. Stopień uciążliwości wzrasta po opadach deszczu. W związku z istniejącą sytuacją, konieczne jest zastosowanie technologii remontowej, mającej na celu poprawienie warunków funkcjonalno-użytkowych. Remont drogi polegać będzie na wyrównaniu istniejącej podbudowy kamienno-gruntowej oraz ułożeniu nowej warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm. Długość jezdni: 1976,00 m Szerokość jezdni: 3,00 m Zakres robót obejmuje: - wyrównanie istniejącej podbudowy, - ułożenie nowej warstwy podbudowy z kamienia łamanego, frakcja 0-31,5 mm, gr. 20 cm (nie dopuszcza się zastosowania kamienia wapiennego) Stan projektowany odbudowanego obiektu mostowego Zaprojektowano remont przepustu poprzez jego całkowitą wymianę. Nowa konstrukcja składa się z dwóch rur z polietylenu fi 1000 mm o niekarbowanej zewnętrznej powierzchni o sztywności obwodowej SN= min 8 kN/m2 wg. Normy PN EN ISO 9969. Rury przepustowe ułożone zostaną na podsypce z pospółki grubości 50 cm. (zwiększona grubość podsypki ze względu na zalegający zróżnicowany grunt podłoża. Przepust należy obsypać gruntem niewysadzinowym - pospółką oraz w-wą kamienia łamanego 0-63 mm, która stanowić będzie dolną podbudowę pod docelową nawierzchnię z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Ścianki czołowe przepustu należy wykonać jako monolityczny lub prefabrykowany element żelbetonowy. Na ściankach należy zamontować bariery ochronne o wys. 1,2 m po obu stronach. Budowa przepustu nasuwa konieczność uregulowania i oczyszczenia istniejącego rowu na długości min.25 m przed i za projektowanym przepustem . Głębokość rowu dostosować do istn. spadku naturalnego rowu oraz warunków terenowych. Przy wlocie i wylocie przepustu umocnić należy dno narzutem kamiennym 0-31,5 mm. Konstrukcja przepustu: - Górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm -grub.15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63mm -grub.25 cm - osypka przepustu materiałem niewysadzinowym - pospółką - przepust z rur polipropylenowych fi 1000 mm - podsypka z pospółki gr. 50 cm - Ścianki czołowe i fundament z betonu B-30.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7, 45.11.00.00-1, 45.23.24.24-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klensk żywiołowych w 2011 roku.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TECHMES inż. Mariusz Sokołowski, Biskupice 13, 46-331 Radłów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350191,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 186045,52

 • Oferta z najniższą ceną: 186045,52 / Oferta z najwyższą ceną: 247118,88

 • Waluta: PLN.

 

Tarnów Opolski, 17.05.2011 r.

GT.271.04.2011

 

 

 

Informacja o zawarciu umowy

 

 

Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050

 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„Odbudowa drogi gminnej nr 105001 O w miejscowości Przywory ulica Polna”

 

 

 zawarto umowę w dniu 17.05.2011 r  z Wykonawcą :

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES”

inż. Mariusz Sokołowski

Biskupice 13, 46-331 Radłów

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.