Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.księgowości podatkowej i składników majątkowych w Referacie Budżetowo-Finansowym

 Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

 

WÓJT    GMINY  TARNÓW  OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO  URZĘDNICZE

                    

Podinspektor

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Budżetowo-Finansowym, na stanowisko ds. księgowości podatkowej i składników majątkowych.

 

 1. Wymagania niezbędne.
  1. Wykształcenie wyższe: administracyjne lub ekonomiczne.
  2. Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe.
  1. Minimum 1 rok stażu pracy w administracji publicznej.
  2. Znajomość programów księgowych firmy „GROSZEK”
  3. Znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ordynacji podatkowej,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  1. Samodzielność w działaniu
  2. Sumienność, terminowość i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
  3. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole.
  4. Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Exel).

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
 1. Prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 221 – „należności dochodów budżetowych” podatników z tytułów podatków i opłat.
 2. Prowadzenie ewidencji pozabilansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Uzgadnianie stanu wpływów podatków i opłat z kontem budżetowym gminy „901” – dochody budżetowych, w okresach sporządzania sprawozdań  RB-27/S
 4. Zakładanie i prowadzenie kartotek zobowiązań pieniężnych dla poszczególnych sołectw.
 5. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych podatków i opłat – wyliczanie należnego inkasa.
 6. Ewidencja wpłat i odpisów podatku od środków transportowych.
 7. Ewidencja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, skarbowej i targowej.
 8. Prowadzenie dziennika obrotów należności nieprzypisanych.
 9. Prowadzenie zapisu numeracji i stanu kont podatników
 10. Sporządzanie wymaganych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych  i rocznych.
 11. Zbieranie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu zleceń na dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych.
 12. W zakresie ewidencji składników majątkowych:          
 1. prowadzenie analitycznej kont ksiąg pomocniczych do następujących kont syntetycznych:
  • 011   środki trwałe,
  • 013   pozostałe środki trwałe,
  • 014   zbiory biblioteczne,
  • 015   mienie zlikwidowanych jednostek gospodarczych,
  • 020   wartości niematerialne i prawne,
  • 030   finansowy majątek trwały,
  • 071 umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • 310  materiały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcją służbową „zakładowy plan kont”,
 2. wycenianie i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych w zakresie inwentaryzacji przeprowadzonych metodą spisu z natury,
 3. przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji dokumentów źródłowych z ewidencją ksiąg pomocniczych,
 4. prowadzenie ewidencji tzw. „drobnego inwentarza” znajdującego się  w budynku Urzędu Gminy,
 5. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczące środków trwałych

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, na pierwszym piętrze (brak windy, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 2. Praca w wymiarze 1  etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.
 3. Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu   a także innymi urzędami i instytucjami.
 4. Obsługa komputera do 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W lutym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  w Tarnowie Opolskim, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty
  1. List motywacyjny
  2. Życiorys zawodowy (CV),
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze).
  4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
  5. Kopia dokumentu poświadczającego staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
  6. Kopia  dowodu osobistego.
  7. Oświadczenie kandydata  złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że,
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  1. Inne dokumenty  potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  2. Oświadczenie kandydata (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  3. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

   VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszę o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie  do   16  marca  2015r.                                            

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

 

ZAŁĄCZNIKI:


 Informacja o wyniku naboru
 

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 

podinspektor w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Budżetowo-Finansowym na stanowisku ds. księgowości podatkowej i składników majątkowych,  w pełnym wymiarze czasu pracy

............................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje,  że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Referacie Budżetowo-Finansowym na stanowisko ds. księgowości podatkowej wybrana została  Pani  Justyna Gajewska  zamieszkała w Tarnowie Opolskim.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Gajewska spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.