Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2011- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnzjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu


 

Tarnów Opolski: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
Numer ogłoszenia: 73412 - 2011; data zamieszczenia: 11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego o parametrach zgodnych lub lepszych od opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ. 1.Wykaz sprzętów: - Notebook z oprogramowaniem - 54 szt - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem- 2 szt - Projektor multimedialny - 12 szt - Ekran na statywie - 6 szt - Ekran standardowy elektryczny - 1 szt - Telewizor LCD - 7 szt - Tablica interaktywna 11 - szt - Projektor multimedialny o ultra krótkiej odległości projekcyjnej wraz z montażem i okablowaniem i głośnikami- 2 szt - Uchwyt do montażu ściennego - 2 szt - Laserowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne- 2 szt - Odtwarzacz CD - 5 szt - Wieża HIFI - 4 szt 2.Oferowany przez wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy. 3.Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 4.Sprzęt objęty jest bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym naprawę na miejscu instalacji lub wymianę ulegających awarii elementów. Minimalny okres gwarancji na poszczególny sprzęt określa załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarcza listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń w dwóch postaciach: - wykazu sprzętu z numerami seryjnymi - arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy 6. Opakowanie oraz sprzęt objęty Zamówieniem muszą być oznakowane numerem seryjnym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.13.99-0, 32.34.24.12-3, 32.32.20.00-6, 30.23.21.10-8, 32.35.12.00-0, 38.65.21.00-1, 32.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/ nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia /nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/ nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności bądź zdarzeń powodujących konieczność zmiany umowy, Zamawiający oraz Wykonawca dopuszczają zmianę warunków umowy, w szczególności polegających na: a) zmianie wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, b) zmianie terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, d) zmianie okresu rękojmi, e) zmianie wysokości kosztów wykonania zamówienia. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pok. Nr3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 poddziałanie RPOP.05.01.02 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 DOCUmowa komputery.doc (146,50KB)

DOCWykaz sprzętu.doc (163,50KB)

DOCWykaz dostaw - zał nr 4.doc (127,00KB)

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA[1].doc (204,50KB)

DOCKopia Wykaz sprzętu.doc (168,00KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (130,50KB)

 

 
Tarnów Opolski, 13.04.2011r.
GT.271.02.2011
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”o treści:
 
 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tablic interaktywnych o wadze 20,65 kg ?
 2. Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji dopuści możliwość zaoferowania tablic interaktywnych, bez półki automatycznie rozpoznającej, który pisak został podniesiony? Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne dostarczenie tablicy z oprogramowaniem umożliwiającym wybór koloru narzędzia piszącego poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego z boku tablicy a do wymazywania rozwiązanie polegające na wyborze przycisku gumki z boku tablicy?
 3. Zamawiający wymaga aby tablica automatycznie rozpoznawała używane narzędzie, tak by użytkownicy podnosząc pióro mogli pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystkie te czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę. Czy Zamawiający, w celu zachowania uczciwej konkurencji, uzna za rozwiązanie równoważne zaoferowanie tablicy która nie rozpoznaje automatycznie wybranego narzędzia, a jego wybór należy określić przyciskając odpowiedni skrót obrazkowy umieszczony z boku tablicy. Rozwiązanie to jest bardzo praktyczne i intuicyjne.
 
Odpowiadamy:
 
 1. Po przeprowadzeniu ponownej weryfikacji sprzętu aby nie wykluczać szerszej gamy producentów dopuszcza się zmianę cechy fizycznej sprzętu - wagę do 23 kg istotną sprawą jest jednak możliwość solidnego i bezpiecznego montażu w/w sprzętu.
 2. Zamawiający w opisie parametrów przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ ściśle określił parametry i cechy techniczne w jakie ma być wyposażona i jakim musi odpowiadać tablica interaktywna Cechy proponowanego sprzętu opisane w pytaniu 2 i 3 oferenta nie odpowiadają parametrom opisanym w załączniku. W związku z powyższym Zamawiający nie uzna ich za rozwiązanie równoważne.
 
Tarnów Opolski, 15.04.2011.
GT.271.03.2011
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”o treści:
 
 
 1. Czy Zamawiający dopuszcza licencje pakietu Office w wersji edukacyjnej?
 
Odpowiadamy:
 
Zamawiający dopuszcza licencje na pakiet Office nie pozostające w prawnej sprzeczności ze sposobem legalnego licencjonowania i użytkowania, zgodnie z wymogami wprowadzonymi przez producenta pakietu. Dopuszcza się więc np. licencje MOLP EDU. Z informacji udzielonych przez producenta pakietu wynika jednak, że w jednostkach oświatowych nie można używać licencji dla Użytkowników Domowych i Uczniów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarnów Opolski, 15.04.2011.
GT.271.03.2011
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”o treści:
 
 
 1. Dot. Opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do SIWZ pkt 1 Notebook „dodatkowa gwarancja”
 
Opisywane w SIWZ warunki dodatkowe gwarancji notebooka to warunki akcji promocyjnej firmy Toshiba. Żaden inny producent notebooków nie oferuje podobnych warunków gwarancji co stanowi naruszenie przepisów o uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych . Ponadto akcja promocyjna firmy Toshiba która oferuje opisywane warunki:
 
„Zakres gwarancji
- Nieumyślne mechaniczne uszkodzenie laptopa przez użytkownika powodujące usterkę w jego prawidłowym działaniu Firma Toshiba bezpłatnie naprawi uszkodzony sprzęt lub jeśli okaże się to niemożliwe, wymieni go na nowy. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia baterii, anteny, przewodu zasilającego, przewodu łączącego różne urządzenia czy akcesoria, ani żadne inne wymienialne elementy niewymagające otwarcia notebooka.
- Kradzież laptopa dokonana w wyniku włamania lub użycia przemocy. Firma Toshiba zastąpi skradziony laptop nowym”
Obowiązywała do dnia 31.03.2011 i nie została przedłużona.
Zatem niemożliwe jest zaoferowanie notebooków spełniających opisywane dodatkowe warunki gwarancji.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie powyższego wymagania ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Możliwe będzie wówczas złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.
 
Odpowiadamy:
 
 1. Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ.
 
Na zapytanie innego z Oferentów o treści:
 
 
 1. Dotyczy tablicy interaktywnej.
 
Oferent informuje , że parametry techniczne wymaganej tablicy interaktywnej wskazują na konkretnego producenta, mianowicie na tablicę Smart SB680. Taki opis parametrów technicznych jest niezgodny z art. 7 ust. 1 Pzp naruszający zasadę równego traktowania oraz uczciwej konkurencji oraz z art.29 ust. 2, w którym opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji .
Zamawiający pozostawiając zapisy w SIWZ dotyczące tablicy interaktywnej bez zmian ograniczy nie tylko liczbę zainteresowanych powyższym postępowaniem oferentów, a złożone oferty nie będą konkurencyjne ze względu na brak możliwości zaoferowania produktu równoważnego. Wówczas wykonanie zamówienia po niższej cenie z pełnym monitoringiem zasobów rynku nie będzie możliwe, co grozi nieracjonalnym rozdysponowaniem środków publicznych przez Gminę.
W konsekwencji zostają naruszone nie tylko przepisy ustawy Pzp zle również art. 17 pkt 3) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 14 poz.114, późn.zm.)
W związku z powyższym:
Czy zamawiający dopuści tablicę interaktywną posiadającą:
 
- aktywne klawisze po obu bokach tablicy realizujące zadanie:
-myszki, 4 kolory (czarny, czerwony, niebieski, zielony), gumka
 
Dzięki takiemu rozwiązaniu uchronimy użytkownika przed przypadkowym zgubieniem „aktywnego pisaka”
Ponadto użytkownik może pisać wybranym kolorem, tj. palcem lub załączonymi pisakami i dodatkowo może zaprogramować każdy z kolorów, na taki kolor jaki tylko chce.
 
-aktywną tacę zawierającą dla wygody użytkownika dodatkowe klawisze skrótów (pływające narzędzia, przesłony, powiększenie, kalibracja, dodatkowy prawy klawisz myszy, tzw. Reflektor czy opcje nagrywania)
 
Według nas tego typu zmiana powinna być wygodniejsza dla użytkownika i przede wszystkim nie narazi szkoły na niepotrzebne straty, ponieważ brak ruchomych elementów takich jak pisaki aktywujące dany kolor i gumka zawsze są narażone na zgubienie.
 
Oferent wnosi o wprowadzenie zmian umożliwiających złożenie ofert konkurencyjnych różnych producentów.
 
 
 
Odpowiadamy:
 W związku z licznymi sugestiami Zamawiający postanowił wprowadzić pewne zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ.
 
 
 
 
 
 
 
Tarnów Opolski, 15.04.2011.
GT.271.03.2011
 
 
 
Zmiana SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert
 
Powołując się na artykuł 38 pkt 4. Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ i dołącza w zmienionej formie w/w załącznik.
Ponadto powołując się na art.. 4 pkt 6 wydłuża termin składania ofert zmieniając tym samym następujące punkty w SIWZ, które miały brzmienie:
 
7.1.        Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
                        Oferta  na wykonanie jest 
 
„Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”
 
Nie otwierać przed 26.04.2011 godz . 10-tą
8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
8.1. Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 46-050 Tarnów Opolski
do dnia 26.04.2011 godz 10-tej
Oferty   złożone po   tym terminie   nie   będą otwierane,   zostaną   one   zwrócone   bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8.1.Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.04.2011 o godz10.15  Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2w budynku
 
Otrzymują brzmienie:
 
7.2.        Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
                         Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć).
                        Oferta  na wykonanie jest 
 
„Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”
 
Nie otwierać przed 26.04.2011 godz . 10-tą
8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
8.1. Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 46-050 Tarnów Opolski
do dnia 26.04.2011 godz 10-tej
Oferty   złożone po   tym terminie   nie   będą otwierane,   zostaną   one   zwrócone   bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8.2.Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.04.2011 o godz10.15  Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim pok. Nr 2w budynku
 
Ponadto zmianie ulega również punkt IV.4.4 ogłoszenia o zamówieniu publicznym który otrzymuje brzmienie:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pok. Nr3.
 
 
 


 

Numer ogłoszenia: 80308 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73412 - 2011 data 11.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, fax. 77 4644282.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pok. Nr3..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski pok. Nr3..

 

Tarnów Opolski, 21.04.2011
GT.271.03.2011
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”o treści:
 
 
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania projektorów nie posiadających złącz sygnałowych HDMI i DVI, a posiadających złącze 2 x 15 pin Mini D-sub ? Występowanie jednego z trzech typów złącz w projektorach pozwoli na dostęp do szerszej gamy urządzeń dostępnych na rynku ?
 
Odpowiadamy:
 
Ze względu na coraz większą gamę urządzeń z cyfrowym sposobem przesyłania danych zamawiający wymaga co najmniej jednego interfejsu cyfrowego. Projektor musi więc posiadać złącze HDMI i/lub DVI.
 
 
 
 
 
Tarnów Opolski, 22.04.2011
GT.271.03.2011
 
 
Odpowiedź na zapytanie
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”o treści:
 
 
 
      W związku ze zmianą specyfikacji w pkt 3 Projektor multimedialny, poprzez dodanie złącz HDMI i lub DVI oraz odpowiedzią na pytanie w tej kwestii z dnia 21.04.2011, informuję iż na polskim rynku nie ma dostępnego projektora spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego. Zamawiający oparł swoją specyfikację na projektorze Hitachi CP – X3020, następnie dodał złącza cyfrowe,(które powyższy nie posiada).
W związku z powyższym prosimy albo o wykreślenie wymagania złącz cyfrowych lub o zmianę parametrów w zakresie poziomu hałasu, wymiary przy tym zamkniętym zwierciadle, waga projektora. Powyższe parametry determinują zaoferowanie jedynie projektora Hitachi CP – X3020, który i tak nie spełnia warunków specyfikacji, ponieważ nie posiada złącz cyfrowych HDMI i/lub DVI.
 
 
Odpowiedź:
 
Zwrócono uwagę zamawiającego na to, iż równoczesne występowanie określonych w specyfikacji parametrów układu optycznego projektora i interfejsu cyfrowego mogą się w wielu modelach wzajemnie wykluczać. Dlatego istotniejszym elementem w ocenie oferty będzie specyfikacja układu optycznego.
 
 

 

 
Tarnów Opolski, 22.04.2011
GT.271.03.2011
Odpowiedź na zapytanie
 
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”o treści:
Pytanie:
 
Zamawiający w modyfikacji SIWZ z dnia 15.04.2011 wprowadził dodatkowy wymóg dotyczący gniazd DVI i HDMI w projektorach multimedialnych opisanych w punktach 3 i 6 opisu sprzętu. Jednocześnie wprowadzając zmiany w wymaganiach technicznych komputera nie wymaga aby to urządzenie posiadało gniazda DVI lub HDMI. Oznacza to, że Zamawiający modyfikując SIWZ oczekuje rozwiązania techniczne niespójnego
i nierozsądnego od strony funkcjonalnej. Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie w dniu 21.04.2011 nie zgodził się na rezygnację z wymogu tych gniazd argumentując to tym że, „ Ze względu na coraz większą gamę urządzeń z cyfrowym sposobem przesyłania danych zamawiający wymaga co najmniej jednego interfejsu cyfrowego. Projektor musi więc posiadać złącze HDMI i/lub DVI”.
Uzasadnienie to jest niespójne ponieważ wszystkie urządzenia cyfrowe są wyposażane w gniazda 15-pin D-Sub w przypadku komputerów i wizualizerów oraz Component video lub S-Video w przypadku odtwarzaczy DVD i wizualizerów, a więc mogą być podłączone do projektorów nie wyposażanych w gniazda DVI i HDMI bez utraty jakości czy funkcjonowania obrazu. Dodatkowo w przypadku sygnałów cyfrowych (DVI, HDMI) istnieją ograniczenia dotyczące długości kabli ( realny limit długości kabli bez straty jakości i bez dodatkowych urządzeń wzmacniających lub przetwarzających to 5 m). W przypadku instalacji sygnałowych aby zachować akceptowalną jakość sygnału cyfrowego trzeba stosować bardzo kosztowne profesjonalne przetworniki oraz urządzenia wzmacniające co oznacza w praktyce, że gniazda DVI i HDMI nie są i nie będą wykorzystywane.
      Zastosowanie w projektorach wymaganych pierwotnie gniazd 15 pin D-sub, RCA i 4 – pin Mini DIN pozwala na spełnienie wszystkich funkcjonalności obrazu z wymaganego przez Zamawiającego komputera, pozostałych dostępnych na rynku komputerów oraz wykorzystywanych wszystkich odtwarzaczy DVD, kamer i wizualizerów . W związku z tym wprowadzenie wymogu posiadania gniazd DVI i HDMI przez projektory jest ograniczeniem konkurencji i jest niezgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymagania gniazd DVI i HDMI w projektorach multimedialnych nie ograniczając jednocześnie możliwości zaproponowania urządzeń wyposażonych w takie gniazda ?
 
 
Odpowiedź:
 
Zwrócono uwagę zamawiającego na to, iż równoczesne występowanie określonych w specyfikacji parametrów układu optycznego projektora i interfejsu cyfrowego mogą się w wielu modelach wzajemnie wykluczać. Dlatego istotniejszym elementem w ocenie oferty będzie specyfikacja układu optycznego.
 
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

 

 

Tarnów Opolski, 02.05.2011 r.

 

GT.271.03.2011                                                                                           

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

 

Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”

 

wybrano ofertę złożoną przez:

 

Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazlowski, Rafał Wlazłowski Spółka Jawna Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Uzasadnienie wyboru:

   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą  cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia (376 919,00 zł)

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Lp.

 

Nazwa i adres  Wykonawcy

Cena oferty (z VAT) zł.

Kryterium oceny oferty – „cena oferty”

Ilość punktów

1

Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazlłowski, Rafał Wlazłowski Spółka Jawna Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry

 

282 988,56

100

2

MM MARKET Małgorzata Małecka ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa

 

375 182,00

75,43

3

TOPADVERT Agnieszka Czaplicka –Worożyńska ul. Genewska 9 A, 03-963 Warszawa

 

301 369,68

93,90

4

„BlueSoft” Jerzy Spólnicki, Grzegorz Rutkowski, Łukasz Matura Spółka Jawna ul. Ozimska 182, Opole 45-310

 

317 068,70

89,25

5

IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP. Z O.O.  ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa

 

347 349,54

81,47

 

1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 obowiązującej ustawy - Prawo zamówień publicznych t.j.w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona - -wszystkie złożone oferty spełniały wymagania SIWZ, żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu

3.      

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 18.05.2011
                                                                                            

 

Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.

___________________________________________________________________________________________________________________________
 

 Tarnów Opolski, 18.05.2011 r.
  
GT.271.03.2011
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu ”
 
 zawarto umowę w dniu 17.05.2011 r  z Wykonawcą :
 
Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski, Rafał Wlazłowski Spółka Jawna Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Tarnów Opolski: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu
Numer ogłoszenia: 118902 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73412 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 77 4644282, faks 77 4644282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego o parametrach zgodnych lub lepszych od opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ. 1.Wykaz sprzętów: - Notebook z oprogramowaniem - 54 szt - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem- 2 szt - Projektor multimedialny - 12 szt - Ekran na statywie - 6 szt - Ekran standardowy elektryczny - 1 szt - Telewizor LCD - 7 szt - Tablica interaktywna 11 - szt - Projektor multimedialny o ultra krótkiej odległości projekcyjnej wraz z montażem i okablowaniem i głośnikami- 2 szt - Uchwyt do montażu ściennego - 2 szt - Laserowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne- 2 szt - Odtwarzacz CD - 5 szt - Wieża HIFI - 4 szt 2.Oferowany przez wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy. 3.Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 4.Sprzęt objęty jest bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym naprawę na miejscu instalacji lub wymianę ulegających awarii elementów. Minimalny okres gwarancji na poszczególny sprzęt określa załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarcza listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń w dwóch postaciach: - wykazu sprzętu z numerami seryjnymi - arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy 6. Opakowanie oraz sprzęt objęty Zamówieniem muszą być oznakowane numerem seryjnym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.13.99-0, 32.34.24.12-3, 32.32.20.00-6, 30.23.21.10-8, 32.35.12.00-0, 38.65.21.00-1, 32.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany przez Uniie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 poddziałanie RPOP.05.01.02 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski, Rafał Wlazłowski Spółka Jawna, Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 306438,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 282988,56

 • Oferta z najniższą ceną: 282988,56 / Oferta z najwyższą ceną: 305026,02

 • Waluta: PLN.