Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012:Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Walidrogach i Tarnowie Op

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza II nieograniczony  przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową   jednorodzinną i wielorodzinną w Tarnowie Op , zbycie nieruchomości zabudowanej , oraz nieruchomości niezabudowanyh przeznaczonych pod usługi komercyjne,publiczne i urządzenia transportu samochodowego w miejscowości Walidrogi.
 
1.Nieruchomości przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach:
   1341/6, 1342/6, 1348/6, 1349/6, 1351/6, 1353/6 obręb Tarnów Op ul.Zielona
  dz.nr 705/155 zabudowana obręb Walidrogi, dz.nr 248/155, 249/155 obręb Walidrogi.
 
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   76162, 76105, 77904

 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
    1341/6 o pow.0.0799 ha    cena wywoławcza                   56,930 zł   Tarnów Op
    1342/6 o pow.0.0737 ha    cena wywoławcza                   51,590 zł
    1348/6 o pow.0.0752 ha    cena wywoławcza                   52,640 zł
    1349/6 o pow.0.0772 ha    cena wywoławcza                   54,040 zł
    1351/6 o pow.0.1113 ha    cena wywoławcza                   77,910 zł
    705/155 o pow.0.0924 ha  cena wywoławcza                   88,000 zł    Walidrogi    zabudowana
    248/155 o pow.0.0090 ha cena wywoławcza                    6,000 zł    Walidrogi
    249/155 o pow.0.6570 ha cena wywołwacza                 411,000 zł     Walidrogi
   Podatek  Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość
 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op  nieruchomości przeznaczone
    są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną , w Walidrogach  
    pod usługi publiczne z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,oraz usługi
    publiczne, komercyjne i urządzenia transportu samochodowego.

 
5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są bez obciążeń, ograniczeń i zobowiązań .
  
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 11.06.2012 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
   Terminem wpłaty wadium jest data zaksięgowania środków na koncie Urzędu Gminy
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
    Przetarg I ustny nieograniczony odbył się dnia 02.04.2012 r.

 
9.Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca  2012 r. o godz.12 w budynku Urzędu
   Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864
 
                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                       Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2012-05-08