Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

Ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizacje w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

   I Nazwa zadania

   1.Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 

Uczestnikami działań objętych ofertą są osoby zamieszkujące na terenie gminy.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku

 1. Na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 2. Planuje się  przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości  - 5 000 zł
 3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 3. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
  • gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
  • gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV.  Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

V.    Termin składania ofert

 1. Oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2016 roku -  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania …(opis zadania) w sekretariacie Urzędu  Gminy w Tarnowie Opolskim lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r, poz. 1118 z  późn. zm.).

 

VI.  Termin i tryb stosowane przy wyborze ofert:

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie do dnia 29 stycznia 2016 r.
 2. Tryb: wybór ofert dokona Wójt Gminy Tarnów Opolski, na podstawie listy rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową.


                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                               Krzysztof Mutz