Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do obsugi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrdoku Pomocy Społecznej

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA
DO OBSŁUGI  ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  

 

 

                                                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                           ul. Osiedle Zakładowe 7

                                                                         46-050 Tarnów Opolski

 

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Podinspektor

nazwa stanowiska pracy

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim na stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych.

 

1. Wymagania niezbędne:

a)  wykształcenie wyższe

b)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)  wykształcenie wyższe (preferowane na kierunku ekonomia, prawo),

b)  staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej (minimum rok),

c) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

d) dobra znajomość obsługi komputera,(znajomość pakietu Open Office, mile widziana znajomość obsługi epuap, Empatia, programu Sygnity),

            e) uprzejmość, życzliwość,

            f) umiejetność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

            g) umiejetność pracy pod presją czasu,

            h) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie

o przyznanie świadczenia wychowawczego,

b) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,

c) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień

do świadczenia wychowawczego,

d) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania

i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

e) przygotowywanie projektów decyzji ustalajacych prawo do świadczenia wychowawczego,

f) sporządznie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

g) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

h) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

i) tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,

j) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

 

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku

            a) praca w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Tarnowie Opolskim przy ul.Osiedle

             Zakładowe 7, na I pietrze (brak windy, podjazdu, brak toalety gostosowanej do potrzeb

             osób niepełnosprawnych).

             b) praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

             c) praca wymaga współpracy z innymi urzedami i instytucjami.

             d) obsługa komputera do 7 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

    niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,

   w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób

   niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

           

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie ( do pobrania pod ogłoszeniem o naborze),

d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy,

e) kopia dowodu osobistego,

f) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną ( do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowana opinią.

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h) kandydaci niepełnosprawni, zamierzajacy skorzystac z uprawnienia pierwszeństwa

w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów

są obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzajacego niepełnosprawność,

i) oświadczenie kandydata ( do pobrania pod ogłoszeniem o naborze), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.

7. Termin i miejsce składania dokmumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za posrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim” w terminie do dnia 21.03.2016 r. (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski

 

Dokumenty, które wpłyną  do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

           

            Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest

            przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o naborze oraz wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

                                              

                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                 Halina Pacholczuk

 


Informacja o wyniku naboru

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

46-050 Tarnów Opolski

ul. Osiedle Zakładowe 7

 

podinspektor obsługi świadczeń wychowawczych  

............................................................................................

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim informuje,  że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do zatrudnienia na stanowisko podinspektora obsługi świadczeń wychowawczych  

wybrana została  Pani  Monika Kmita zamieszkała w Tarnowie Opolskim
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Kmita spełnia  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

 

 

                                                                                                                    Kierownik 

                                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                Halina Pacholczuk