Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 22.04.2016

Tarnów Opolski: Dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017

 

Numer ogłoszenia: 100740 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej , Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 Część I Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część II Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej (w roku szkolnym 2016/2017 - 191 dni, w roku szkolnym). Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy (proponowane godziny przyjazdów i odjazdów, ilość kilometrów oraz liczba dowożonych dzieci znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ) w dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowania przez szkoły zajęć w soboty lub dni, w których odbywają się w szkole sprawdziany klas VI i egzaminy klas III itp. Przewóz odbywać się będzie zgodnie z odrębnym, ustalonym w porozumieniu z Dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rozkładem jazdy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych - oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złożeniem oferty..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje: - aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonywał lub wykonuje usługi polegające na regularnym transporcie osób do szkół o wartości min. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla części I zamówienia pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz min. 200.000,00 zł słownie: (dwieście tysięcy złotych 00/100) dla części II zamówienia pn. Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski (zał. Nr 4 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewidywane zmiany umowy: 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany: a)obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usług przewozowych, które obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: wskazanie usługi, której ze względów ekonomicznych lub technicznych nie mogą lub nie muszą być wykonane, zgoda obu stron, zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, b)obniżenie wartości umowy w przypadku usług przewozowych zamiennych, wartość umowy zostanie obniżona o różnice wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowym. Warunkami tych zmian są: wskazanie usług przewozowych zamiennych, w przypadku zmian organizacji pracy szkoły, które ze względów ekonomicznych mogą być wykonane, zgoda obu stron, zmiany te muszą być korzystne dla Zamawiającego, c)zmiany terminu wykonania umowy. Warunki takiej zmiany są: wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn: zmiana organizacji pracy szkoły, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację nauczania w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu roku szkolnego, zgoda obu stron umowy, zmiany te ze względów ekonomicznych muszą być korzystne dla Zamawiającego. 2.W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o której mowa w ust. 1, zmiany te muszą być wprowadzone po uzgodnieniu stron umowy, w formie pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy (proponowane godziny przyjazdów i odjazdów, ilość kilometrów oraz liczba dowożonych dzieci znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych - oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złożeniem oferty..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy (proponowane godziny przyjazdów i odjazdów, ilość kilometrów oraz liczba dowożonych dzieci znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych - oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złożeniem oferty..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 5


       Załączniki:

 •             DOCSIWZ.doc (259,50KB)   
                                                                                                                           
                                                                                                               Kierownik BOOS
                                                                                                                 Gabriela Jośko

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : Oś.271.01.2016

                                                                              Tarnów Opolski, dn. 25.04.2016 r.

Zmiana treści SIWZ

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. - prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2184) modyfikuje się załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, który uzupełnia się o drugie kryterium oceny ofert obowiązujące dla każdej części zamówienia tj. czas podstawienia pojazdu zastępczego

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego ( w minutach)*

Ilość punktów możliwa do uzyskania

Zaznaczyć wybrany czas znakiem „x”

Powyżej 60

0

 

Od 30 do 60

3

 

Do 30

5

 

                                                                                                                            Kierownik BOOS
                                                                                                                             Gabriela JośkoBez tytułu.png

Bez tytułu 1.png


Bez tytułu.png

Bez tytułu 1.png


Tarnów Opolski: Dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 70749 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100740 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej, Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 077 4644230, faks 077 4644230wew. 24.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2016/2017 Część I Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Część II Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej (w roku szkolnym 2016/2017 - 191 dni, w roku szkolnym). Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy (proponowane godziny przyjazdów i odjazdów, ilość kilometrów oraz liczba dowożonych dzieci znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ) w dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowania przez szkoły zajęć w soboty lub dni, w których odbywają się w szkole sprawdziany klas VI i egzaminy klas III itp. Przewóz odbywać się będzie zgodnie z odrębnym, ustalonym w porozumieniu z Dyrektorami poszczególnych szkół przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rozkładem jazdy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych - oferenci zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złożeniem oferty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GM Consulting Marcin Groszek, Małgorzaty 9, 45-680 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37584,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37846,65

 • Oferta z najniższą ceną: 37846,65 / Oferta z najwyższą ceną: 190998,09

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski, do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów Opolski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport-Usługi Mateja Józef Mateja, św. Marcina 21, 46-050 Tarnów Opolski, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 193099,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 206073,70

 • Oferta z najniższą ceną: 61884,00 / Oferta z najwyższą ceną: 247329,72

 • Waluta: PLN .

 

                                                                                                                           Kierownik BOOS
                                                                                                                             Gabriela Jośko