Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016 - termin składania 07 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr OR.0050.128.2016
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28.06.2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia w dniu 28.06.2016 r. naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Tarnów Opolski, zarządza się co, następuje:

§ 1

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Gminy Tarnów Opolski w roku 2016.

§ 2

1. Celem uzyskania dotacji należy złożyć pisemny wniosek. Wniosek winien być sporządzony z wykorzystaniem wzoru, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Tarnów Opolski.

2. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

§ 3

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Wniosek o udzielanie  dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku”, należy składać do dnia 07.07.2016 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski w pok. nr 6 lub przesłać pocztą na adres ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski (decyduje data wpływu do urzędu). Informacji udziela: Referat Gospodarki Terenowej i inwestycji pod nr 77 46 40 868.

§ 4

Kwota planowana na dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w budżecie Gminy Tarnów Opolski na rok 2016 wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 5

Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).

§ 6

Ubiegać się o udzielenie dotacji może każdy podmiot, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku prawa zobowiązaniowego.

§ 7

1. Maksymalna wysokość dotacji może wynosić do 70% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Wnioskodawca ubiegający się o kwotę dotacji wyższą niż 70% nakładów koniecznych zobowiązany jest umieścić stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Tarnów Opolski wraz z kwotami przyznanymi na ten cel innych środków publicznych nie może przekroczyć 100%  nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 8

Wnioski spełniające wymogi formalne opiniuje Komisja Opiniująca, powołana przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.

§ 9

1. Udzielenie dotacji przyznaje Rada Gminy Tarnów Opolski na wniosek Wójta Gminy Tarnów Opolski w formie uchwały.

2. Po podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Wnioskodawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. W przypadku udzielenia dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, podmiot uprawniony aktualizuje przed podpisaniem umowy zakres planowanych prac (kosztorys i harmonogram) i wielkość środków własnych.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi na warunkach określonych w podpisanej umowie o przyznanie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Tarnów Opolski.

§ 10

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Terenowej i Inwestycji.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Tarnów Opolski
                                                                                                                        /-/
                                                                                                               Krzysztof Mutz

DOCXWniosek.docx (22,04KB)

DOCZałącznik nr 1 do zarządzenia umowa o dotację 2016.doc (50,50KB)

DOCSprawozdanie z wykorzystania dotacji.doc (59,50KB)